CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2007

Ngày 16 tháng 7 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2007 - 2010.

Sau gần 5 năm thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2003 - 2007, nhiều mục tiêu đặt ra đã được hoàn thành như: nâng mức lương tối thiểu chung sớm hơn dự kiến; mở rộng quan hệ tiền lương, thu gọn một số thang, bảng lương; hoàn thiện từng bước các chế độ phụ cấp, trợ cấp đã góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, người nghỉ hưu và người có công; bước đầu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp; góp phần đảm bảo các cân đối kinh tế vĩ mô và ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, mức lương cơ bản còn thấp, đời sống của người hưởng lương chưa được cải thiện căn bản, chưa thu hút được người giỏi vào làm việc trong khu vực nhà nước; cơ chế tạo nguồn chưa tích cực; việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp còn chậm. Vì vậy, việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công nhằm thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thúc đẩy cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng là cần thiết và cấp bách.

Chính phủ thống nhất: việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2007 - 2010 cần có lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng khu vực hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và khả năng của ngân sách nhà nước, giữ vững các cân đối vĩ mô và đảm bảo tính khả thi. Phạm vi của Đề án bao gồm: từng bước nâng dần mức lương tối thiểu chung, tiến tới thực hiện thống nhất lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp; điều chỉnh mở rộng quan hệ tiền lương và hoàn thiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp; cải cách tiền lương phải đồng bộ với cải cách hành chính và đổi mới khu vực sự nghiệp; tiếp tục làm rõ và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính, biên chế và trả lương của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ cải cách bảo hiểm xã hội và chính sách trợ cấp ưu đãi người có công, nhưng có sự độc lập tương đối với cải cách tiền lương.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 8 năm 2007.

2. Chính phủ thông qua dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp, Chính phủ đã kịp thời ban hành một số Nghị định hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số điều của Luật doanh nghiệp chưa được hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho việc thực hiện. Để bảo đảm việc nhận thức và thực hiện Luật một cách thống nhất, đầy đủ, có hiệu quả, Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Nghị định này.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 8 năm 2007.

3. Chính phủ thông qua dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Do sự biến động của tình hình, sau gần 3 năm thực hiện, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP đã bộc lộ những khuyết điểm không phù hợp, khung giá đất quy định từ năm 2004 đến nay đã thoát ly mức giá giao dịch thực tế trên thị trường, gây khó khăn trong điều hành giá đất; việc phân hạng đất liên quan đến xác định mức giá chưa được hướng dẫn cụ thể làm phát sinh nhiều trở ngại trong việc thực hiện...

Nghị định sửa đổi, bổ sung đã khắc phục được bất cập của các quy định trong Nghị định số 188/2004/NĐ-CP , xác định rõ hơn về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, cải cách về thủ tục, quy trình định giá đất phù hợp với quy định của Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 8 tháng 2007.

4. Về chuẩn bị phiên họp Chính phủ tháng 8, Chính phủ phân công như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động toàn khóa của Chính phủ khóa XII.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 và Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2003).

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 của Chính phủ.

- Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ Báo cáo về cải tiến lề lối làm việc và định hướng sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ.

5. Về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 đã đề ra.

Chính phủ thành lập Tổ công tác để kiểm tra tình hình chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, có sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề xuất giải pháp bảo vệ đất trồng lúa, nhằm giữ vững an ninh lương thực, báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2007. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành các quy định về thuế nhà đất. Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh quy trình soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan mình ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng