HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀCHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầutư - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn phê chuẩn chínhsách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 05/12/2011 củaBan Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sáchđầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địabàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng đểđầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các loại đường: Đường từ xã tớicác thôn bản hoặc đường nối liền các thôn, bản; đường trục thôn xóm; đường trụcchính nội đồng.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan,đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liênquan đến hoạt động đầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nôngthôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung chính sách:

a) Mở mới đường giao thông nôngthôn:

- Nhà nước hỗ trợ:

+ Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công là 5triệu đồng/km.

+ Mức hỗ trợ (khoán gọn) bình quânđể mở mới 1 km đường giao thông là 120 triệu đồng/km.

- Nhân dân thực hiện gồm:

+ Nhân dân tự bàn bạc hiến đất vàgiải phóng mặt bằng; tổ chức thi công hoàn thành nền đường.

b) Bê tông hoámặt đường giao thông nông thôn:

- Tỉnh hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% xi măng hoặc nhựa đường,các loại ống cống và vận chuyển đến địa điểm tập kết của tuyến đường đã đượcxã, huyện đăng ký với tỉnh thực hiện thicông trong năm kế hoạch.

+ Hỗ trợ người dân thuộc xã vùng3, thôn vùng 3 thuộc xã vùng 2 trực tiếp lao động làm đường là 20 triệu đồng/km;người dân thuộc xã vùng 2 trực tiếp lao động làm đường là 10 triệu đồng/km.

+ Hỗ trợ lập báo cáo kinh tế - kỹthuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công5 triệu đồng/km.

+ Hỗ trợ là 1,1 triệu đồng/cống baogồm: Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công,lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Huyện hỗ trợ:

Huyện hỗ trợ phần vật liệu chủ yếucho các tuyến đường đã được xã, huyện đăng ký thực hiện thi công trong năm kếhoạch như cát vàng, đá dăm, vật liệu cấp phối móng, đá hộc xây cống... bằng việchuy động các nguồn lực kết hợp với ngân sách củahuyện.

- Nhân dân thực hiện:

+ Ủy ban nhân xã chỉ đạo Ban quảnlý xã, Ban phát triển thôn lập kế hoạch chi tiết vận động, huy động nhân dânbàn bạc để tự giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiệntriển khai thi công tuyếnđường theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đảm bảo chấtlượng, tiến độ và hiệuquả vốn đầu tư;

+ Khuyến khích các xã huy động nguồnlực, để có thể tiếp tục gia cố rãnh dọcthoát nước hai bên đường và xây dựng,hoàn thiện công trình phòng hộ như cọc tiêu, biển báo, tường phòng hộ... trêntuyến.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí đóng góp, tài trợ củacác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp kháctheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổchức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐNDvà các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ3, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 14/12/2011, có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và bãi bỏ nội dung quy định về đầu tưkiên cố hóa đường giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Nghị quyếtsố 01/2006/NQ-HĐND ngày 06/01/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường