HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn phê chuẩn chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 05/12/2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng để đầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các loại đường: Đường từ xã tới các thôn bản hoặc đường nối liền các thôn, bản; đường trục thôn xóm; đường trục chính nội đồng.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung chính sách:

a) Mở mới đường giao thông nông thôn:

- Nhà nước hỗ trợ:

+ Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công là 5 triệu đồng/km.

+ Mức hỗ trợ (khoán gọn) bình quân để mở mới 1 km đường giao thông là 120 triệu đồng/km.

- Nhân dân thực hiện gồm:

+ Nhân dân tự bàn bạc hiến đất và giải phóng mặt bằng; tổ chức thi công hoàn thành nền đường.

b) Bê tông hoá mặt đường giao thông nông thôn:

- Tỉnh hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% xi măng hoặc nhựa đường, các loại ống cống và vận chuyển đến địa điểm tập kết của tuyến đường đã được xã, huyện đăng ký với tỉnh thực hiện thicông trong năm kế hoạch.

+ Hỗ trợ người dân thuộc xã vùng 3, thôn vùng 3 thuộc xã vùng 2 trực tiếp lao động làm đường là 20 triệu đồng/km; người dân thuộc xã vùng 2 trực tiếp lao động làm đường là 10 triệu đồng/km.

+ Hỗ trợ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công 5 triệu đồng/km.

+ Hỗ trợ là 1,1 triệu đồng/cống bao gồm: Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Huyện hỗ trợ:

Huyện hỗ trợ phần vật liệu chủ yếu cho các tuyến đường đã được xã, huyện đăng ký thực hiện thi công trong năm kế hoạch như cát vàng, đá dăm, vật liệu cấp phối móng, đá hộc xây cống... bằng việc huy động các nguồn lực kết hợp với ngân sách củahuyện.

- Nhân dân thực hiện:

+ Ủy ban nhân xã chỉ đạo Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn lập kế hoạch chi tiết vận động, huy động nhân dân bàn bạc để tự giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiệntriển khai thi công tuyến đường theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đảm bảo chấtlượng, tiến độ và hiệu quả vốn đầu tư;

+ Khuyến khích các xã huy động nguồn lực, để có thể tiếp tục gia cố rãnh dọcthoát nước hai bên đường và xây dựng, hoàn thiện công trình phòng hộ như cọc tiêu, biển báo, tường phòng hộ... trên tuyến.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 14/12/2011, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và bãi bỏ nội dung quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 06/01/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường