HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2012

NGHỊQUYẾT

VỀ VIỆCQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂTHAO THÀNH TÍCH CAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHOÁ XVI, KỲHỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặcthù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 7/11/2011 của Liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thểthao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét đề nghị của Uỷban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 11/07/2012 về việc ban hànhquy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Báo cáo thẩm tra của cácban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị quyết này quy định chế độbồi dưỡng theo ngày đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc đội tuyểntỉnh, ngành, đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Vận động viên, huấn luyệnviên đội tuyển tỉnh ăn, ở tập trung tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh;

2. Vận động viên, huấn luyệnviên đội tuyển trẻ tỉnh, ngành tại các cơ quan đơn vị và các cấp (nếu có độituyển tập trung);

3. Vận động viên, huấn luyệnviên đội tuyển năng khiếu các cấp và đội tuyển cấp huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (nếu có đội tuyển tập trung).

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Chế độ bồi dưỡng tại Quy địnhnày được tính theo ngày có mặt thực tế tập trung thi đấu theo quyết định củacấp có thẩm quyền.

Điều 4. Mức chi

Mức chi tối đa chế độ dinh dưỡngđặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao như sau:

1. Đối với vận động viên,huấn luyện viên trong các ngày nghỉ không luyện tập.

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển tỉnh ăn, ở tập trung tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh,mức chi 60.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển trẻ tỉnh, ngành tại các cơ quan đơn vị và các cấp (nếu cóđội tuyển tập trung), mức chi 40.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển năng khiếu các cấp và đội tuyển cấp huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (nếu có đội tuyển tập trung), mức chi 25.000 đồng/ngày/người.

2. Đối với vận động viên,huấn luyện viên trong thời gian luyện tập hàng ngày:

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển tỉnh ăn, ở tập trung tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh,mức chi 100.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển trẻ tỉnh, ngành tại các cơ quan đơn vị và các cấp (nếu cóđội tuyển tập trung), mức chi 70.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển năng khiếu các cấp và đội tuyển cấp huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (nếu có đội tuyển tập trung), mức chi 50.000 đồng/ngày/người.

3. Đối với vận động viên, huấn luyện viêntrong thời gian luyện tập chuẩn bị thi đấu các giải:

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểntỉnh mức chi 120.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểntrẻ tỉnh, ngành mức chi 100.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểnnăng khiếu các cấp và đội tuyển cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mức chi80.000 đồng/ngày/người.

4. Đối với vận động viên, huấn luyện viêntrong thời gian thi đấu các giải:

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểntỉnh mức chi 150.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểntrẻ tỉnh, ngành mức chi 120.000 đồng/ngày/người.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyểnnăng khiếu các cấp và đội tuyển cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mức chi100.000 đồng/ngày/người.

Điều 5. Nguồn kinh phí

- Đối với đội tuyển tỉnh, hằng nămcăn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tập luyện, thi đấu thể thao được cấp có thẩmquyền phê duyệt, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập dự toán chi chế độ dinhdưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên và tổng hợp vào dự toán ngân sách sựnghiệp của ngành, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

- Kinh phí của các đội tuyển ngành, huyện, thànhphố, thị xã do các cấp bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp mình quản lý.

Việc quản lý, chi tiêu và thanh, quyết toán kinhphí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫnthi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Chế độ dinh dưỡng tại Quy định này được thựchiện kể từ ngày 01/05/2012.

Trong quá trình thực hiện, khi cần có sự thay đổi,điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên để phù hợp vớithực tế và không vượt quá mức quy định của liên bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung, sửa đổi sau khi có ý kiếnthống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhHà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Bình