HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨCNGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHBÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4012/TTr-UBNDngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy địnhchính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnhBình Dương; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của BanVăn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách hỗ trợ đối với viênchức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương, gồm có các nội dungnhư sau:

1. Hỗ trợ cho viên chức phụ trách côngtác thư viện tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập

Viên chức phụ trách công tác thư viện tạicác cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồmgiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghềnghiệp và giáo dục đại học) được hỗ trợ 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy lớp vượtsố học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạylớp tiểu học có số học sinh vượt từ 20% trở lên so với số học sinh/lớp theo quyđịnh được hỗ trợ thêm 18 giờ dạy/giáo viên/tháng (cách tính như phụ cấp tiềndạy thêm giờ). Thời gian hưởng 9 tháng/năm.

3. Hỗ trợ giáo viên cấp học mầm non

- Giáo viên mầm non mới ra trường, trongthời gian tập sự được hỗ trợ thêm 15% cho đủ 100% lương bậc khởi điểm và phụcấp (nếu có);

- Hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/thángđối với cán bộ quản lý, giáo viên mẫu giáo và 0,7 lần mức lương cơ sở/người/thángđối với giáo viên nhà trẻ (bao gồm cả giáo viên trong thời gian tập sự), thờigian hỗ trợ là 05 năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyếtđịnh thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dântỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 vàcó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành