HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2012/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2014/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Điều chỉnh Tiết c, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng và Điểm 3, Mục II Phụ lục ban hành theo Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 9 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng(chi tiết tại phụ lục kèm theo )

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Trong trường hợp cần điều chỉnh số chi tiền quyền sử dụng rừng tại Điều 1 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 ././

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ CHI NGUỒN TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Theo Nghị quyết s 26/2012/NQ-HĐND và Nghịquyết số 36/2014/NQ-H ĐND

Điều chỉnh, phân b

Ghi chú (chủ đầu tư)

I

Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc …)

30.000

30.000

1

Chi Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc ….

15.000

UBND huyện Sa Thầy

2

Chi đầu tư cơ sở hạ tầng

15.000

2.1

Chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện IaH’Drai

936.7

UBND huyện Sa Thầy

2.2

Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường U rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

5.000.0

UBND huyện Sa Thầy

2.3

Hỗ trợ đầu tư các dự án tại huyện IaH’Drai

9.063,3

UBND huyện Ta H’Drai

-

Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính xã Ia Dom

-

Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính xã Ia Đal

-

Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính xã Ia Tơi.

-

Xây dựng nhà công vụ kết hợp với phòng làm việc tạm khối Huyện ủy

-

Xây dựng nhà công vụ tạm khối Mặt trận, Đoàn thể huyện

-

Cấp nước sinh hoạt Trường THCS Trần Quốc Tuấn