HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1999
NGHị QUYếT

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BẮC NINH

Về việc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của Chính phủ

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ 14 KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 13 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của Chính phủ ban hành điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa";

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 14/NQ-HĐND và HĐND tỉnh quy định "Huy động và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa"; Tờ trình số 19/UB của UBND tỉnh; Báo cáo thuyết trình của Ban Văn hoá - Xã hội; Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định "Huy động và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa" do UBND tỉnh trình bày.

Nghị quyết 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân được nhân dân đồng tình ủng hộ, sau hơn một năm thực hiện đạt được kết quả cao, góp phần chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Ngày 9/11/1998, Chính phủ ban hành Nghị định 91/1998/NĐ-CP về điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" (Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ).

Do vậy, từ năm 1999 việc xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thực hiện theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng mức thu của năm 1999 thực hiện theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND tỉnh (đã và đang thực hiện), nhưng về quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá 15, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 15/7/1999./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Văn Vinh