HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

về việc huy động, hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông

 

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI

Kỳ họp thứ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 45/TTr-Ub ngày 20/7/2005 về việc huy động, hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu;

Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Tiếp tục thực hiện chủ trương về huy động, hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông theo tinh thần và nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/1997, Nghị quyết số 09/2001/NQQ-HĐND ngày 22/01/2000 và Nghị quyết số 31/2001/NQQ-HĐND ngày 24/5/2001.

Điều 2: Bổ sung, sửa đổi một số điều tại Quy định về huy động và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/1997 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ ba, như sau:

2.1. Bỏ mục a, khoản 4, Điều 5, Chương II quy định mức huy động, trong đó quy định mức huy động đối với xe máy có dung tích lớn hơn 49cm3 là 50.000đồng/chiếc/năm.

2.2. Bổ sung vào mục e, khoản 4, Điều 5, Chương II: Đối với xe công nông trên 1 tấn mức thu là 400.000 đồng/chiếc/ năm.

2.3. Bổ sung Điều 6, chương II quy định về hình thức huy động vốn.

- Phương thức tạo nguồn vốn tại địa phương:

+ Các huyện, thị xã sử dụng một phần quỹ đất theo quy hoạch tại địa phương để tạo vốn thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn.

+ Đối với những xã, phường, thị trấn hạn chế về quỹ đất thì UBND các huyện, thị xâ cân đối chung trên địa bàn để hỗ trợ cho các địa phương nói trên.

+ Hàng năm Dự toán Ngân sách của tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ các công trình xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, UBND huyện, thị xã chủ động phân bổ và quản lý sử dụng theo đúng các quy định hiện hành.

- Đối tượng hỗ trợ là các dự án nâng cấp xây dựng đường giao thôngb do xã, phường, thị trấn quản lý (bao gồm các tuyến đường liên thôn, trục thôn và đường trục chính của xã).

-Mức hỗ trợ bằng 40% giá trị khối lượng thực tế thực hiện hoàn thành trong kế hoạch năm.

2.4. Sửa đổi Điều 8, Chương II quy định về trình tự và thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn:

Bỏ đoạn: “ Riêng phân thu thuế để xây dựng đường giao thông nông thôn( Bao gồm các nguồn vốn dân đóng góp và hỗ trợ của Nhà nước) được thu thuế ngay tại địa bàn có công trình, số tiền thuế này được điều tiết đầu tư trở lại 100% cho địa phương xây dựng công trình đó”.

Để giảm chi phí trong đầu tư xây dựng, nhằm hạ giá thành công trình, UBNd tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng thiết kế mẫu một số loại đường giao thông nông thôn điển hình, để xác định tổng mức đầu tư các công trình đường giao thông nông thôn và thi công xây dựng các tuyến đường có những điều kiện phù hợp.

2.5. Sửa đổi Điều 9, Chương II về thời hạn thực hiện quy định huy động và sử dụng vốn:

Thời hạn thực hiện từ 2005-2010.

Điều 3: Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo