HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2006/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ DINHDƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO ÁP DỤNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quy chế Hoạt động củaHội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày02 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Ban hành quy định chế độ dinhdưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao áp dụng ở địa phươngtrình tại kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhândân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao áp dụng ở địa phương do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳhọp này (kèm theo Tờ trình).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồngnhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này,đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban văn hóa – xã hộicủa Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TâyNinh Khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/TTr-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2006

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO ÁPDỤNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: Hộiđồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT /BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thểthao Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viênthể thao;

Ủyban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị về việcBan hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thểthao áp dụng ở địa phương, như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện:

Thứ tự

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội

Mức tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng (đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển tỉnh.

45.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh.

35.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp.

25.000

4

Đội tuyển các môn cấp huyện, thị xã.

20.000

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao trong thời gian tập trung thi đấu:

Thứ tự

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội

Mức tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng (đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển tỉnh.

60.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh.

45.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp.

45.000

4

Đội tuyển các môn cấp huyện, thị xã.

30.000

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyếtnghị để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân