HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm2007 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dântỉnh An Giang năm 2008 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm2008 như Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh.

(Kèm theo Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2008).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, phối hợpvới các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát, cùng với Banthường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành hoạt động giám sát đúng theoluật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VIIKỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

Võ Thanh Khiết