HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2011/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖTRỢ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH LÀO CAI MẮC BỆNH PHẢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀPHỤ NỮ NGHÈO SINH CON TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày23/11/2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bên vững thời kỳ từ năm 2011 đèn năm2020;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vàchuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cậnnghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Xét tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 10/11/2011 củaUBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèotỉnh Lào Cai mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo phải điều trị nội trú kéo dài tạicác cơ sở khám, chữa bệnh công lập; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày05/12/2011 của Ban Văn hóa - Xa hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND dự kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ dinhdưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữnghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân nghèo phải nằmđiều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lậptrên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đôi tượng, phạm vi áp dụng

a) Đối tượng:

- Người thuộc hộ nghèo (bao gồmcả trẻ em dưới 6 tuổi) theo chuẩn nghèo của Chính phủ (áp dụng cho từng thời kỳ)mắc bệnh phải điều trị nội trú tại Bệnh viện các huyện, tỉnh.

- Phụ nữ hộ nghèo sinh con (theo quy định củaPháp lệnh Dân số) tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trong tỉnh (từ trạm y tếxã đèn bệnh viện tuyến tỉnh).

b) Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Chính sách hỗ trợ

a) Hỗ trợ một phần tiền ăn chocác đối tượng trên với mức tương đương 2% lương tối thiểu (theo từng thời kỳ)/người/ngàyđiều trị nội trú.

b) Thời gian hưởng:

- Đối với bệnh nhân nghèo nằmđiều trị nội trú tại bệnh viện các huyện, tỉnh được hỗ trợ tối đa 15 ngày/đợtđiều trị.

- Đối với trường hợp phụ nữ nghèo sinh con tạicác cơ sở khám chữa bệnh công lập (từ trạm y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh) đượchỗ trợ tối đa 10 ngày/lần sinh.

c) Đối với trường hợp đã được hưởng hỗ trợ từ dựán khác thì không được hỗ trợ tiền ăn từ chính sách này.

4. Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách tỉnh và cácnguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

5. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh Lào Cai tô chức thực hiện Nghị quyếtnày.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểuHĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnhLào Cai khóa XIV thông qua ngày 14/12/2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường