HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai

mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con

tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập

___________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bên vững thời kỳ từ năm 2011 đèn năm 2020;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Xét tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo phải điều trị nội trú kéo dài tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 05/12/2011 của Ban Văn hóa - Xa hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân nghèo phải nằm điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đôi tượng, phạm vi áp dụng

a) Đối tượng:

- Người thuộc hộ nghèo (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi) theo chuẩn nghèo của Chính phủ (áp dụng cho từng thời kỳ) mắc bệnh phải điều trị nội trú tại Bệnh viện các huyện, tỉnh.

- Phụ nữ hộ nghèo sinh con (theo quy định của Pháp lệnh Dân số) tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trong tỉnh (từ trạm y tế xã đèn bệnh viện tuyến tỉnh).

b) Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Chính sách hỗ trợ

a) Hỗ trợ một phần tiền ăn cho các đối tượng trên với mức tương đương 2% lương tối thiểu (theo từng thời kỳ)/người/ngày điều trị nội trú.

b) Thời gian hưởng:

- Đối với bệnh nhân nghèo nằm điều trị nội trú tại bệnh viện các huyện, tỉnh được hỗ trợ tối đa 15 ngày/đợt điều trị.

- Đối với trường hợp phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập (từ trạm y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh) được hỗ trợ tối đa 10 ngày/lần sinh.

c) Đối với trường hợp đã được hưởng hỗ trợ từ dự án khác thì không được hỗ trợ tiền ăn từ chính sách này.

4. Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

5. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh Lào Cai tô chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 14/12/2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường