HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚIXE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng11 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012củaLiên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướngdẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2535/TTr-UBND ngày02 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tôtrên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchHĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số2535/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đốivới xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục đích thu phí:

Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe mô tô là khoản thu nhằm mục đích sử dụng cho công tác bảo trì đường bộ củađịa phương.

2. Đối tượng chịu phí và nộp phí:

a) Đối tượng chịu phí: xe mô tô hai bánh, xe mô tôba bánh, xe gắn máy và xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ một xy lanh (sau đâygọi chung là xe mô tô);

b) Đối tượng nộp phí: tổ chức, cánhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phươngtiện) xe mô tô là người nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Các trường hợp miễn thu phí:

a) Xemô tô của lực lượng công an, quốc phòng;

b) Xemô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộnghèo.

4. Mức thu phí:

Mức thu Phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô (không bao gồm xe máy điện), cụ thể như sau:

Stt

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

(đồng/xe/năm)

Ghi chú

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100cm3

50.000

Bằng mức thu tối thiểu Bộ Tài chính quy định

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3

100.000

Bằng mức thu tối thiểu Bộ Tài chính quy định

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

Mức thu cố định Bộ Tài chính quy định

5. Phương thức kê khai, thu và nộp phí:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan thuphí đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn. UBND tỉnh quy định cụthể phương án tổ chức kê khai, thu, nộp phí, chế độ báo cáo và phân công tráchnhiệm cho các sở, ngành, UBND các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiệnthu phí.

Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định kỳ tính phí, thờiđiểm khai, nộp phí và quản lý sử dụng phí trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

6. Mức trích cho phục vụ công tác thu:

a) Số tiền thu phí sử dụng đường bộđối với xe mô tô tại các phường, thị trấn được để lại 10% số phí thu được; tạicác xã được để lại 20%số phí thu được để chi công tác thu phí. Giao choUBND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho người trực tiếp thu và chiphí khác phục vụ công tác thu;

b)Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản theo dõi riêng do Phòng Tài chính -Kế hoạch mở tại Kho bạcNhà nước các huyện, thị xã, thành phố. Định kỳ hàng tháng,Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã,thành phố lập thủ tục chuyển toàn bộ số tiền phí thu được về tài khoản Quỹ bảotrì đường bộ tỉnh mở ti Khobạc Nhà nước Bình Thuận;

c) Số tiền nộp vào Quỹ bảo trì đườngbộ tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thôngvận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

7. Về tổ chức thực hiện:

a) UBND các cấp làm tốt công táctuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thu phí sử dụngđường bộ đối với xe mô tô để nhân dân hiểu, tích cực tham gia nộp phí, góp phầnxây dựng Quỹ bảo trì đường bộ tại địa phương;

b) Việc thu phí phải bảo đảm thủ tụcthật đơn giản, thuận tiện và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tích cực thamgia nộp phí;

c) Việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trìđường bộ của tỉnh phải đúng quy định, chặt chẽ, đúng mục đích, tránh tiêu cực,thất thoát.

Điều 2.Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBNDtỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về thu phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, HĐNDtỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quyđịnh của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tếcủa địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳhọp gần nhất.

Điều 3.Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhBình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 7năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng