HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH THÔN K2 VÀ THÔN K8 ĐỂ THÀNH LẬP CÁC THÔN MỚI THUỘC XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH THẠNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị chia tách thôn K2 và thôn K8 để thành lập các thôn mới thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; Báo cáo thẩm tra số 42/BCTT-BPC ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chia tách thôn K2 và thôn K8 để thành lập các thôn mới thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tách thôn K2 để thành lập 02 thôn mới:

a. Thôn K2 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Đông giáp xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; phía Tây giáp xã Sơn Lang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; phía Nam giáp thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; phía Bắc giáp xã An Toàn, huyện An Lão.

- Diện tích tự nhiên: 3.754,51 ha.

- Dân số: Có 105 hộ với 608 nhân khẩu.

- Thôn K2 có 10 nhóm dân cư gồm: Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6, Nhóm 7, Nhóm 9, Nhóm 11, Nhóm 12.

b. Thôn Suối Đá:

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Đông giáp thôn K4, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; phía Tây giáp xã Sơn Lang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; phía Nam giáp thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; phía Bắc giáp thôn K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

- Diện tích tự nhiên: 1.877,2 ha.

- Dân số: Có 103 hộ với 600 nhân khẩu.

- Thôn Suối Đá có 02 nhóm dân cư gồm: Nhóm 8, Nhóm 10.

2. Tách thôn K8 để thành lập 02 thôn mới:

a. Thôn K8 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Đông giáp xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; phía Tây giáp xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; phía Nam giáp thôn Suối Cát, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; phía Bắc giáp thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

- Diện tích tự nhiên: 2.771,88 ha.

- Dân số: Có 109 hộ với 545 nhân khẩu.

- Thôn K8 có 05 nhóm dân cư gồm: Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5.

b. Thôn Suối Cát:

- Vị trí địa lý, ranh giới: Phía Đông giáp xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; phía Tây giáp xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; phía Nam giáp xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh; phía Bắc giáp thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

- Diện tích tự nhiên: 3.387,8 ha.

- Dân số: Có 101 hộ với 505 nhân khẩu.

- Thôn Suối Cát có 01 nhóm dân cư: Nhóm 6.

3. Sau khi chia tách thành lập thôn, xã Vĩnh Sơn có 06 thôn.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập các thôn K2, K8, Suối Đá, Suối Cát thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng