HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án phân loại trung tâm xã Tân Long,

huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt đô thị loại V

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại trung tâm xã Tân Long, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt đô thị loại V; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án phân loại trung tâm xã Tân Long, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt đô thị loại V với các nội dung chủ yếu theo các phụ lục 1 và 2 đính kèm

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục công nhận đô thị loại V theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương