UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 37NQ/HĐND.10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1994

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch sử dụng đất chuyên dùng đất khu dân cư của thành phố Hải Phòng năm 1994

______________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng họp kỳ thứ 19. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Luật Đất đai; Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kế hoạch giao đất ở, đất chuyên dung trên địa bàn thành phố năm 1994; Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

Thông qua kế hoạch sử dụng đất chuyên dùng, đất khu dân cư do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp và chủ trương một số biện pháp như sau:

- Về việc giao đất chuyên dùng đất khu dân cư phải thực hiện theo quy hoạch đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền… như quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tổng kiểm tra việc sử dụng đất theo Chỉ thị 77 của Thủ tướng Chính phủ trong tất cả các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, Công ty, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó tiến hành giao đất sử dụng hợp lý, đúng pháp luật. Đề nghị Trung ương cho làm thử việc đúng giá trị đất làm vốn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo tồn làm tăng giá trị sử dụng. Chấm dứt việc chuyển dịch quyền sử dụng đất đai trái pháp luật. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhất là cấp đất đai sai thẩm quyền; thu hồi đất sử dụng không có hiệu quả, sử dụng không hết, không đúng mục đích.

- Thu đúng, thu đủ ngân sách Nhà nước các khoản thu về đất. Chú trọng khoản thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí sử dụng đất. Tiền thu về giá trị đất chỉ dành đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Khi có nhu cầu chuyển đất nông nghiệp vào mục đích chuyên dung (kể cả phục vụ cho liên doanh, liên kết hoặc cho doanh nghiệp nước ngoài, đất cho khu dân cư) phải có phương án ổn định đời sống của nhân dân phải di chuyển. tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư và xây dựng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triến thành phố, cải thiện đời sống nhân dân. Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua những biện pháp chủ yếu do UBND thành phố đề ra, và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

- Khẩn trương xây dựng quy hoạch chi tiết, xác định chiến lược đầu tư phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thao hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sắp xếp danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch XDCB hàng năm.

- Tăng cường biện pháp để huy động các nguồn vốn và quản lý vốn theo hướng tập trung, thống nhât. Tất cả công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn đều phải đưa vào kế hoạch và thực hiện việc quản lý theo đúng quy định của Nhà nước. Cho phép thực hiện chủ trương xử dụng một phần quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Kiên quyết không thanh toán đối với công trình không chấp hành đúng trình tự, thủ tục XDCB. Thực hiện đấu thầu đối với mọi công trình có đủ điều kiện hoặc đấu thầu từng phần việc, từng công đoạn (kể cả thiết kế, khảo sát…) quyết toán theo gia trúng thầu ghi trong hợp đồng đấu thầu trên cơ sở tổng dự toán được duyệt, các công trình không đủ điều kiện đấu thầu, cho phép thực hiện chọn thầu, khoán gọn.

- Rà soát, kiểm tra lại các công trình đang thi công dở dang và các công trình chuyển tiếp của năm 1993 để khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, XDCB, điều chỉnh luận chứng kinh tế - kĩ thuật, tạm ứng vốn để các đơn vị tiếp tục thi công, coi đây là điểm dừng. Các công trình tiếp phải làm đúng QĐ 92/CP của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị cá nhân nào không chấp hành là cố ý làm trái quy định của Nhà nước phải sử lý nghiêm. Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát. Phấn đấu trong năm 1994, tiết kiệm 7% tổng vốn đầu tư XDCB theo tinh thần Nghị quyết Quốc hội khoá 9, kỳ họp thứ 4 đề ra.

- Sắp xếp lại các cơ quan, các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực XDCB theo hướng quản lý tập trung, thống nhất, phân rõ trách nhiệm quyền hạn giữa ngành và các cấp chính quyền. Kiên quyết giải thể các đơn vị không đủ điều kiện hoặc thua lỗ kéo dài. Thống nhất đầu mối quản lý đất đai (gồm cả nội thành, nội thị và ngoại thành). Chấn chỉnh lực lượng xây dựng ngoài quốc doanh; Tăng cường hiệu quả hoạt động của các Hội đồng về xây dựng cơ bản đã có hiện nay, rút kinh nghiệm bổ xung quy chế hoạt động. Củng cố các ban quản lý công trình theo đúng hướng dẫn của Bộ xây dựng; Nghiên cứu thành lập bộ phận tư vấn chuyên lo công tác đầu tư và xây dựng. Tăng cường đội ngũ cán bộ làm khảo sát, thiết kế trước mắt, ngành xây dựng, giao thong công chính, thuỷ lợi.

Hội đồng nhân dân thành phố giao cho UBND thành phố có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết này. Thường kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Giao cho Thường trực HĐND, các ban của HĐND kiểm tra, giám sát để việc thi hành Nghị quyết có hiệu quả./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Trì