HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 38/2005/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn năm 2001 – 2010;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Liên Bộ Y tế Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 544/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010 như Tờ trình số 544/TTr-UBND ngày 04tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía