HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHBÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét,quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngânsách địa phương;

Sau khi xem xétBáo cáo số 124/BC-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 và xây dựng dự toán thu,chi ngân sách năm 2012 và Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2012;Báo cáo thẩm tra số 159/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sáchđịa phương năm 2012 với các chỉ tiêu:

1. Dự toán thu ngânsách nhà nước trên địa bàn năm 2012: 102.527,007 tỷ đồng. Gồm:

- Thu nội địa: 26.680,582tỷ đồng.

(Trong đó: thu từnguồn XSKT là: 730,582 tỷ đồng).

- Thu từ dầu thô: 55.500,000tỷ đồng.

- Thu từ hoạt độngxuất nhập khẩu: 19.900,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu đểlại quản lý qua ngân sách: 446,425 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngânsách địa phương năm 2012: 8.963,770 tỷ đồng.

Gồm:

- Các khoản thu ngânsách địa phương được hưởng 100%: 1.865,632 tỷ đồng.

- Các khoản thu đượchưởng theo tỷ lệ % phân chia: 6.243,646 tỷ đồng.

- Thu trung ương bổsung có mục tiêu: 180,870 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2011chuyển sang: 227,197 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lýqua ngân sách: 446,425 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngânsách địa phương năm 2012: 8.963,770 tỷ đồng.

Gồm:

- Chi đầu tư pháttriển: 4.130,967 tỷ đồng.

(đã bao gồm cả chi từnguồn XSKT là: 730,582 tỷ đồng)

Trong đó:

 + Chi giáo dục vàđào tạo: 701,089 tỷ đồng.

 + Chi khoa học côngnghệ và môi trường: 134,050 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 4.165,018tỷ đồng.

Trong đó:

 + Chi giáo dục vàđào tạo: 1.151,433 tỷ đồng

 + Chi sự nghiệp khoahọc và công nghệ: 46,104 tỷ đồng.

 + Chi sự nghiệp môitrường: 289,770 tỷ đồng

- Chi dự phòng tàichính: 221,360 tỷ đồng.

- Chi từ các khoảnchi để lại quản lý qua NS: 446,425 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chingân sách cấp tỉnh năm 2012:

a) Dự toán thu ngânsách nhà nước trên địa bàn: 98.531,903 tỷ đồng.

Gồm:

- Thu nội địa: 22.704,017tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô: 55.500,000tỷ đồng

- Thu từ hoạt độngxuất nhập khẩu: 19.900,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu đểlại quản lý qua ngân sách: 427,886 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngânsách cấp tỉnh được hưởng: 7.577,891 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngânsách cấp tỉnh: 7.577,891 tỷ đồng.

Gồm:

- Chi đầu tư pháttriển: 3.180,059 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 2.008,092tỷ đồng.

- Chi dự phòng tàichính: 147,439 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu đểlại quản lý qua ngân sách: 427,886 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sáchhuyện, thị, thành Phố: 1.814,415 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thườngxuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2012 là: 2.317,539 tỷ đồng, trong đó:

- Chi từ ngân sách: 1.889,733tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu: 427,806tỷ đồng.

e) Dự toán chi thườngxuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2012 là: 2.317,539 tỷ đồng, trong đó:

- Chi từ ngân sách: 1.889,733tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu: 427,806tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chingân sách các huyện, thị, thành phố năm 2012:

a) Dự toán thu ngânsách nhà nước trên địa bàn huyện: 3.995,104 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngânsách huyện được hưởng: 1.385,879 tỷ đồng.

c) Số bổ sung ngânsách huyện: 1.814,415 tỷ đồng.

Trong đó:

- Bổ sung cân đốingân sách: 1.382,636 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu:431,779 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngânsách huyện: 3.200,294 tỷ đồng.

- Chi từ ngân sách: 3.181,755tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu đểlại quản lý qua ngân sách: 18,539 tỷ đồng.

Điều 2. Về nguồn thu của cácdoanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Các khoản thu củacác doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinhtế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, bắt đầu từ năm 2012 thựchiện điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100% phần ngân sách trung ươngđiều tiết cho địa phương (Bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổphần hóa trong năm 2011 có phát sinh thu trong năm 2012).

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyếtnày.

Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtăng cường công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 3 thông quangày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh