HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 28 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNHGIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI
KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khoá XIX nhiệm kỳ2011-2016;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-TTHĐND ngày 19/12/2011 của Thường trực HĐND thành phố về chương trình giám sát củaHĐND thành phố năm 2012 và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND thành phố dựkỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí với Tờ trình số48/TTr-TTHĐND ngày 19/12/2011 của Thường trực HĐND thành phố về chương trìnhgiám sát của HĐND thành phố năm 2012, cụ thể như sau:

Trong năm 2012, HĐND thành phố tập trung giámsát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 4 - HĐND thànhphố khóa XIX về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết các kỳ họpHĐND thành phố trong năm 2012; Giám sát các báo cáo, đề án, tờ trình, việc chấtvấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp; Giám sát các vấn đề được nhiều cử triquan tâm.

Điều 2. Giao cho Thường trực, các Ban,các đại biểu HĐND thành phố giám sát những nội dung sau đây:

1. Thường trực HĐND thành phố:

- Công tác tuyên truyền nghị quyết kỳ họp vềphát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và các đề án phát triển kinh tế - xã hộithành phố Yên Bái.

- Công tác triển khai sản xuất vụ Đông Xuân,phòng chống rét, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, gia súc, gia cầm.

- Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơbản năm 2012.

- Công tác triển khai xây dựng giao thông nôngthôn và nhà văn hóa ở các xã, phường.

- Việc triển khai thực hiện Đề án sản xuất nấmvà một số lĩnh vực hỗ trợ sản xuất.

- Công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

- Công tác cải cách hành chính trong việc cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

- Việc thực hiện chính sách đối với các đốitượng hưởng chính sách xã hội, người có công trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện Nghị định 43 Chính phủ, Quyết định13 của UBND tỉnh về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chếvà tài chính; công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, việc dạy thêm,học thêm ở một số cấp học, ngành học thuộc thành phố Yên Bái.

2. Ban Kinh tế – xã hội :

- Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thônmới.

- Công tác thu, chi ngân sách, chấp hành quyđịnh thu nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Công tác khám chữa bệnh, thực hiện các chươngtrình y tế, duy trì chuẩn quốc gia y tế xã, phường, phòng chống dịch bệnh trênngười; Công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm.

- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Công tác giải phóng mặt bằng các công trình,công tác quản lý đất đai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếpsống văn hóa, văn minh đô thị.

- Việc triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bềnvững ở một số xã, phường và thành phố; việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ởtheo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐNDthành phố.

- Công tác dân số - gia đình, phòng chốngHIV/AIDS.

3. Ban Pháp chế:

- Việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã, phường và thành phố;giám sát việc thực hiện đặt, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố.

- Công tác cải cách hành chính tại các xã,phường, các cơ quan, đơn vị.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếunại, tố cáo của công dân.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật trên cáclĩnh vực: điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật; việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giaothông, đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã,phường và một số phòng ban, đơn vị thành phố.

- Việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháplệnh dự bị động viên.

- Thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế trong một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bànthành phố.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND thànhphố chỉ đạo chương trình giám sát của HĐND thành phố. Thực hiện điều hòa, phốihợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố trongviệc thực hiện chương trình giám sát.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạođiều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND, các Ban và các Đại biểu HĐND thành phốtiến hành giám sát có hiệu quả. Nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giámsát và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 28/12/2011./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND, UBND Tỉnh
- Sở Tư pháp, trung tâm công báo tỉnh
- Thường trực Thành uỷ
- Thường trực UBND thành phố
- Các đại biểu HĐND Thành phố
- Lưu Văn phòng

CHỦ TỊCH
Trần Công Thành