HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ban hành ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ban hành ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006, Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 cua Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 05/12/2011 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú:

a) Đối tượng, phạm vi áp dụng: Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III, do nhà ở xa trường không đi đến trường và trở về trong ngày phải ở bán trú.

b) Mức hỗ trợ: 20% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh (bằng 50% chính sách hỗ trợ tiền ăn học sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo QĐ số 85/2010/QĐ-TTg )

2. Chính sách hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú:

a) Đối tượng, phạm vi áp dụng: Giáo viên thuộc biên chế của trường kiêm nhiệm quản lý học sinh bán trú.

b) Định xuất hỗ trợ: Trường có từ 20 đến dưới 50 học sinh ở nội trú bố trí 01 định xuất quản lý, trường có từ 50 học sinh ở nội trú trở lên thì bố trí 2 định xuất.

c) Mức hỗ trợ: 20% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/định xuất.

3. Thuê cấp dưỡng:

a) Đối tượng, phạm vi áp dụng: Cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

b) Định mức cấp dưỡng: Trường có dưới 70 học sinh ở nội trú thuê 01 cấp dưỡng, trường có từ 70 học sinh ở nội trú trở lên được thuê 02 cấp dưỡng (tối đa thuê không quá 02 cấp dưỡng/trường).

c) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền công bằng mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/cấp dưỡng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú, cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường PTDTNT huyện sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm.

5. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2012.

Mức hỗ trợ trên được điều chỉnh tăng theo mức lương tối thiểu chung khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 14/12/2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường