HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về số lượng và một số chế độ chính sách

cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định chức danh, số lượng, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1748/TTr-UBND-NC ngày 27/3/2012;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Số lượng Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên thường trực

1. Số lượng Phó trưởng công an xã, thị trấn:

Xã, thị trấn (gọi tắt là xã) được bố trí 01 Phó trưởng Công an xã; đối với các xã loại I, loại II, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự được bố trí không quá 02 Phó trưởng Công an xã.

2. Công an viên thường trực:

Xã được bố trí không quá 2 Công an viên thường trực; đối với xã loại I, loại II, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự được bố trí không quá 03 Công an viên thường trực.

3. Việc bố trí số lượng Phó trưởng Công an xã nằm trong số lượng cán bộ không chuyên trách được quy định tại Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phụ cấp cho Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực

1. Phó trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND.

2. Công an viên thường trực được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,8 mức lương tối thiểu chung.

Điều 3. Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Phó trưởng Công an xã

Phó trưởng Công an xã nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hỗ trợ 50% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội theo mức quy định của Luật bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã.

Điều 4. Trang phục của lực lượng Công an xã

Năm 2012 cấp đủ trang phục cho toàn bộ lực lượng Công an xã theo quy định của Chính phủ, kèm theo 01 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông và 01 áo sơ mi trắng. Từ năm 2013 trở đi cấp theo niên hạn sau khi đã trừ 01 bộ xuân hè, 01 bộ thu đông và 01 sơ mi trắng đã cấp năm 2012.

Điều 5. Nguồn kinh phí bảo đảm

1. Ngân sách tỉnh bảo đảm chi trả phụ cấp hàng tháng đối với Phó trưởng công an xã và Công an viên thường trực, hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn và được cân đối vào ngân sách xã.

2. Kinh phí cấp trang phục cho Công an xã từ năm 2013 do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu