HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 388-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 388-NQ/HĐNN7 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1983 PHÊCHUẨN HIỆP ƯỚC VỀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAM-PU-CHIA

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiếnpháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng bộtrưởng;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị địnhthư ký tại Mông-tơ-rê-an ngày 30 tháng 9 năm 1977 về việc sửa đổi Công ướcSi-ca-gô về hàng không dân dụng quốc tế.

Trường Chinh

(Đã ký)