HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 39/2005/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 NGHỊ QUYẾT

Về việc chia tách các xã Nà Hỳ,

Chà Cang, Mường Toong thuộc huyện Mường Nhé

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng )nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 556/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chia tách các xã Nà Hỳ, Chà Cang, Mường Toong thuộc huyện Mường Nhé; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Nà Hỳ, Chà Cang, Mường Tong huyện Mường Nhé như sau:

1. Chia tách xã Nà Hỳ thành 03 xã:

a) xã Nỳ Hỳ;

b) xã Nà Khoa;

c) xã Nà Bủng.

2. Chia tách xã Chà Cang thành 02 xã:

a) xã Chà Cang;

b) xã Pa Tần;

1. Chia tách xã Mường Toong thành 03 xã:

a) xã Mường Toong;

b) xã Nậm Kè;

c) xã Quảng Lâm.

(Diện tích tự nhiên, dân số, đường địa giới hành chính của các xã như Tờ trình số 556/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên).

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trình Chính phủ xem xét, quyết định..

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- Bộ Nội vụ;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía