HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan hữu quan, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn do giá tiêu dùng, giá nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất tiếp tục tăng, ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp chưa cao; một số dự án du lịch, công trình trọng điểm triển khai còn chậm; nguồn thu từ quỹ đất còn thấp; chất lượng một số dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình bố trí tái định cư cho nhân dân bị giải toả còn chậm; tình hình trật tự đô thị, tai nạn giao thông, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số vấn đề xã hội, vệ sinh môi trường chưa giải quyết có hiệu quả.

B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

I. Nhiệm vụ và một số giải pháp chính

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huy động tốt các nguồn lực để phát triển, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng nhằm đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2006.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông lâm và thuỷ sản; tăng cường phòng chống các dịch bệnh, khôi phục đàn gia súc, gia cầm; tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 1, ổn định đời sống cho gia đình ngư dân bị nạn.

3. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Tích cực công tác xúc tiến thương mại, chú ý khai thác tốt thị trường sẵn có đi đôi với tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Tổ chức tốt Hội chợ triển lãm thương mại, du lịch miền Trung - Tây Nguyên và Hội chợ triển lãm chào mừng 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch, kiến nghị thu hồi giấy phép đầu tư các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai. Tiếp tục phát triển các tuyến điểm du lịch mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM III).

4. Tiếp tục rà soát cân đối, điều chỉnh vốn các công trình, dự án; tập trung vốn cho công trình trọng điểm và các khu tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cơ sở hạ tầng các khu tái định cư đã đưa vào sử dụng, các công trình trọng điểm. Hoàn thành công trình Nhà hát Trưng Vương, đường Nguyễn Tri Phương nối dài, đường Trường Sa, Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật trước Tết dương lịch và hoàn thành công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Công nghệ phần mềm trong quý I năm 2007.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị; thực hiện phân cấp quản lý XDCB cho các quận huyện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép; nhanh chóng tổ chức sơ kết việc công bố quy hoạch ở các quận huyện để có biện pháp hoàn thiện công tác quy hoạch, tổ chức quản lý tốt quy hoạch xây dựng và kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố.

6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thu, nhất là một số lĩnh vực còn thấp như thu tiền chuyển quyền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết…; tập trung giải quyết các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán, hoàn trả đủ các khoản nợ và lãi vay đúng hạn; giải quyết nhu cầu vốn cho các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm và các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng giữa năm 2005 trở về trước.

7. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, CNTT vào sản xuất, quản lý; quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nước sạch, đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh các cấp học, ngành học cho năm học 2006-2007, chú trọng chất lượng, chống bệnh thành tích. Xây dựng các đề án triển khai Nghị quyết 05 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Tiếp tục triển khai "chương trình 5 không" và thực hiện "Chương trình 3 có"; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết việc làm, các tệ nạn xã hội. Sớm thành lập Quỹ việc làm của thành phố theo quy định tại Thông tư số 107/TT-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính. Khẩn trương xác định địa điểm mới xây dựng trường THPT công lập tại quận Hải Châu.

8. Tạo sự đột phá trong “công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính”; định hướng và hướng dẫn chi tiết việc luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính; tập trung rà soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp điện, nước, cấp giấy phép xây dựng... đặc biệt là thủ tục liên quan đến thu hút đầu tư, tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thông thoáng, phát huy tiềm lực và huy động mạnh mẽ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và phát triển thành phố. Triển khai đồng bộ các chương trình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình. Tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách của cán bộ, công chức thuộc quyền.

9. Tập trung bố trí tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện giải toả di dời; quan tâm đời sống của các đối tượng chính sách, dân nghèo; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khẩn trương giải quyết các khiếu nại tồn đọng, duy trì việc tiếp dân thường xuyên và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thi hành án dân sự, bảo đảm án có hiệu lực thi hành. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất; giảm thiểu tai nạn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; quản lý phân loại các đối tượng nhập cư vào thành phố.

10. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố:

10.1. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố về phương hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2006-2010. Giao UBND thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp hiệu quả tạo bước đột phá trong hoạt động du lịch của thành phố;

10.2. Tờ trình số 3944/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của thành phố Đà Nẵng. Giao UBND thành phố tập trung quản lý và khai thác có hiệu quả phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

II. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 đã được HĐND thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên của các tổ chức xã hội động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh