NGHỊ QUYẾT

NGHỊQUYẾT

CỦAQUỐC HỘI SỐ 39/2009/NQ-QH12 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2009
VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2010

QUỐCHỘI

NƯỚCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ;

- Căn cứ Luật hoạt động giám sát củaQuốc hội;

- Trên cơ sở xem xét đề nghị của Hộiđồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ýkiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Quốchội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:

1.Tại kỳ họp thứ bảy

1.1.Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiệnkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước nhữngtháng đầu năm 2010 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy địnhcủa pháp luật.

1.2.Chất vấn một số thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hànhthuộc lĩnh vực phụ trách.

1.3.Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường,đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.

2.Tại kỳ họp thứ tám

2.1.Xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; các báo cáo công táccủa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sátnhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định củapháp luật.

2.2.Chất vấn một số thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hànhthuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3.Giám sát chuyên đề Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnhvực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thểcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.


Điều 2

Trêncơ sở nội dung hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và căn cứ vào nhiệm vụ,quyền hạn theo quy định của pháp luật, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dântộc, các Uỷ ban của Quốc hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chươngtrình giám sát của mình; có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng đểphục vụ việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; thựchiện công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Căncứ vào các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, chương trình giám sát củacác cơ quan của Quốc hội và tình hình, điều kiện thực tế, các Đoàn đại biểuQuốc hội, các đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chươngtrình, tiến hành hoạt động giám sát và báo cáo kết quả theo quy định của phápluật.

Điều 3

GiaoUỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạtđộng giám sát của Quốc hội năm 2010; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giámsát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; hướng dẫn các Đoàn đại biểuQuốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉđạo tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giámsát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghịgiám sát. Đồng thời, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát củacác cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng và cả năm; tổnghợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối nămcủa Quốc hội.

Cáccơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan có trách nhiệm hợptác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểuQuốc hội trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chínhxác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theoyêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này được Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 12tháng 11 năm 2009.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng