HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương

________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẳng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5 Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3522/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung hỗ trợ chế độ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương như sau:

1. Cán bộ, viên chức có trình độ sau đại học: tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II.

Mức hỗ trợ bằng 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cán bộ, viên chức có trình độ đại học: bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân xét nghiệm.

Mức hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung;

3. Cán bộ, viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành y và đại học khác gồm: y sĩ, dược sĩ trung học, điều dưỡng cao đẳng, điều dưỡng trung học, kỹ thuật viên trung học và kế toán đại học.

Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Cán bộ, viên chức đảm nhiệm công việc khác như: hành chính, y vụ, lái xe, bảo vệ, tạp vụ.

Mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

5. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang