HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; báo cáo của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát: Tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân giám sát 09 chuyên đề:

- Ban kinh tế và ngân sách: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐND .6 ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương quy hoạch thu hồi, quản lý diện tích đất dọc hai bên các tuyến đường dự kiến và mới mở trên địa bàn đô thị và ven đô thị tỉnh Sóc Trăng; tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn năm 2010 - 2012.

- Ban văn hoá - xã hội: Tình hình thực hiện chính sách người có công; tình hình cử tuyển, tuyển dụng, thuyên chuyển viên chức và nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo; kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và thu viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Ban pháp chế: Việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; tình hình hoạt động tư pháp và tiến hành tố tụng.

- Ban dân tộc: Việc thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú theo Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện một số chính sách xoá đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2.

1. Trên cơ sở nội dung hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát cụ thể và báo cáo theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012; điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

3. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân điều chỉnh, thay đổi một số nội dung giám sát cho phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; xem xét, xử lý, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị và báo cáo kết quả việc thực hiện cho Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương