HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/V THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VỀCÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ: Nội vụ, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh đề nghị “V/v xem xét, phê duyệt Đề ánthu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thịtrấn”; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chínhquy về công tác tại các xã, phường, thị trấn (mỗi xã, phường, thị trấn 3 chỉtiêu) theo đề án của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Đề án, ban hành quyđịnh cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Thường trực HĐND tỉnh,các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát,kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐNDtỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ