HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm và Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1580/TTr .UBND ngày 20/3/2012;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

a) Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ

b) Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/hồ sơ

c) Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ

d) Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ

2. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

a) Đối với tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin: 30.000 đồng/trường hợp;

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: 20.000 đồng/trường hợp.

Điều 2. Tỷ lệ trích nộp ngân sách

1. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã (hoặc UBND cấp xã được uỷ quyền) được trích để lại đơn vị 90% số lệ phí, phí thu được và nộp ngân sách nhà nước 10%.

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vinh (hoặc UBND cấp xã được uỷ quyền) được trích để lại đơn vị 80% số lệ phí, phí thu được và nộp ngân sách nhà nước 20%.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua; thay thế Nghị quyết số 249/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An về thông qua mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu