HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Số: 39/2013/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 232/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 255/BC- HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 232/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Nội dung chi và mức chi ban hành theo Nghị quyết này được áp dụng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

2. Nguyên tắc chung

a) Thực hiện chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang phải bảo đảm đúng đối tượng, nội dung chi và định mức chi theo Nghị quyết này; thanh toán, quyết toán đúng theo quy định.

b) Kinh phí thực hiện chi theo Nghị quyết này được tính vào dự toán ngân sách hàng năm của từng cấp, do ngân sách của từng cấp đảm bảo. Trường hợp ngân sách cùng cấp không cân đối được thì ngân sách cấp trên cân đối bổ sung chung cho ngân sách cấp dưới.

c) Nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp thì được hưởng hoạt động phí và các khoản chi hỗ trợ khác của cấp cao nhất.

3. Nội dung chi và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang (có phụ lục nội dung chi và mức chi kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Định kỳ hai năm một lần hoặc khi có quy định mới của Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát các định mức chi của Nghị quyết này trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Sơn