HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 39/NQ - HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân

tỉnh Sóc Trăng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011

________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

- Căn cứ điều 17, điều 48, điều 50, điều 51 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

- Phó Chủ tịch: Ông Quách Việt Tùng, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Ngã Năm.

- Ủy viên: Ông Trần Ngọc Ẩn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Có biên bản bầu cử bổ sung và lý lịch trích ngang kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hoàn thành thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương