HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 02 năm 2003)

NGHỊ QUYẾT

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 5, HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH KHOÁ IX VỀ "PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI"

(từ nay tới 2005)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội NướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994.

- Sau khinghiên cứu và thảo luận báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghịquyết số 1857/NQ-HĐ ngày 02/8/1996 kỳ họp thứ 5 - Hội đồng Nhân dân tỉnh khoáIX về "phòng chống tệ nạn xã hội" trong 3 năm 2000 - 2002; Báo cáothẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội về phòng chống tệ nạn xã hội.

QUYẾT NGHỊ:

I.- KẾT QUẢTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNGTỆ NẠN XÃ HỘI 3 NĂM 2000 - 2002.

1/ Những kếtquả:

- Nghị quyếtvề "phòng chống tệ nạn xã hội" ban hành từ 02/8/1996 tới nay đã khẳngđịnh là phù hợp với tình hình thực tế, cũng như nguyện vọng của nhân dân trongtỉnh; Bởi vậy khi triển khai thực hiện đã có sự hưởng ứng tích cực của các cấpuỷ, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong tỉnh, quá trìnhthực hiện đã thu được kết quả đáng ghi nhận.

- Các biệnpháp tuyên truyền, giáo dục đã được tăng cường thực hiện trên diện rộng, kháliên tục, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo nhân dân, đặc biệt trong thanhthiếu niên về tác hại của các tệ nạn xã hội, trong đó nguy hại nhất là tệ nạnma tuý; tạo dư luận đấu tranh mạnh mẽ ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng môitrường xã hội ngày một lành mạnh hơn.

- Công tácđiều tra, triệt phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội được làm tích cực mạnh mẽ, do vậyđã xoá được nhiều ổ nhóm, tụ điểm lớn vệ tệ nạn xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi rõrệt tệ nạn xã hội trong trường học, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Công tác cainghiện có kết quả bước đầu; cai nghiện tập trung ở Vạn Cảnh được mở rộng vàhiệu quả cai nghiện được nâng lên ngày một tốt hơn.

Từ những kếtquả trên, tình hình tệ nạn xã hội nói chung và ma tuý nói riêng trong tỉnh đãđược kiềm chế, ý thức đấu tranh phòng chống được nâng cao hơn, giảm được sức épđối với xã hội.

2/ Những hạnchế:

- Công táctuyên truyền, giáo dục ở một số nơi chưa sâu sắc và toàn diện, chưa làm đủ độcần thiết trong việc đề cao trách nhiệm của gia đình, của xã hội đối với việcphòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý trong cộng đồng dân cư.

- Công tác đấutranh, triệt phá các tệ nạn xã hội nhất là ma tuý còn nhiều tồn tại như: Lựclượng thường trực còn mỏng, đầu tư còn chưa thoả đáng, trang bị cần thiết thiếunhiều, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, thường xuyên, chưa huyđộng tốt sức mạnh của toàn xã hội.

- Công tác cainghiện ma tuý hiệu quả còn thấp, quy trình cai nghiện ở gia đình và cộng đồngchưa được thực hiện đầy đủ, cai nghiện tập trung tại Vạn Cảnh quy mô còn nhỏ vàthiếu điều kiện để tổ chức lao động sản xuất được thường xuyên. Công tác quảnlý và giúp đỡ đối tượng sau cai chưa được chính quyền và các ngành ở địa phươngquan tâm đúng mức, thiếu sự gắn kết giữa gia đình và địa phương, còn lúng túngvà buông lỏng các biện pháp quản lý và giáo dục sau cai nên còn tái nghiệnnhiều. Còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ đi cai nghiện tập trung, một bộ phậntrong xã hội còn mặc cảm với người mắc nghiện.

- Việc quản lývà cải tạo gái mại dâm chưa được quan tâm thoả đáng và đồng bộ.

- Công tác chỉđạo điều hành về phòng chống tệ nạn xã hội từ tỉnh tới cơ sở chưa đủ mạnh, chưathường xuyên và đồng bộ.

II.- NHỮNGGIẢI PHÁP, MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI:

1/ Tiếp tụcthực hiện tốt những phương hướng và biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội củaNghị quyết 1857 NQ/HĐ Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá IX, kỳ họp thứ 5ngày 02/8/1996 về "phòng chống tệ nạn xã hội".

2/ Về nhữngphương hướng và giải pháp trọng tâm: Tán thành các chủ trương, giải pháp mà Uỷban Nhân dân tỉnh đã trình bày tại Báo cáo số 02/BC-UB ngày 27/01/2003 và nhấnmạnh một số nội dung trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh hơnnữa công tác tuyên truyền, giáo dục cả chiều rộng và chiều sâu để mọi người,mọi gia đình, các tổ chức đoàn thể và xã hội đều nhận thức sâu sắc tác hại tolớn của tệ nạn xã hội mà đồng lòng quyết tâm đấu tranh phòng chống các tệ nạnxã hội một cách thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

- Tăng cườngcác lực lượng (do ngành Công an làm nòng cốt) để triệt phá kịp thời các ổ nhóm,tụ điểm tệ nạn xã hội cũng như đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý; Củng cốlực lượng chuyên trách đủ mạnh ở các cấp cả về con người, phương tiện, ngânsách để tăng cường hoạt động trong nhiệm vụ này.

- Thi hànhbiện pháp cưỡng chế cai nghiện đối với tất cả các đối tượng nghiện ma tuý trongtỉnh (tiến hành từ 30/4/2003 đến hết năm 2005). Xây dựng chương trình cụ thể vàcó cơ chế chính sách cho từng hình thức cai nghiện.

- Sự chỉ đạođiều hành về phòng chống tệ nạn xã hội cần thống nhất, tập trung, đồng bộ từtỉnh tới cơ sở; Phân cấp, giao quyền và quy trách nhiệm đối với chính quyền cáccấp trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Trong đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhândân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm chính về công tác này.

- Ngoài nguồnkinh phí của Trung ương, hàng năm tỉnh giành từ 0,5 đến 1% tổng chi ngân sáchcủa tỉnh cho phòng chống tệ nạn xã hội.

Năm 2003 phảingăn chặn có hiệu quả và kiên quyết đẩy lùi một bước rõ rệt về tệ nạn xã hội.

Hội đồng Nhândân tỉnh giao cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyếtvề "phòng chống tệ nạn xã hội" mạnh mẽ hơn, kiên quyết và triệt đểhơn từ nay tới hết năm 2005; Có báo cáo kết quả phòng chống tệ nạn xã hội tạicác kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhândân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, lực lượng vũtrang, đồng bào các dân tộc trong tỉnh hãy vì tương lai của từng gia đình và xãhội, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động,kiên quyết đấu tranh để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội làmcho môi trường xã hội Quảng Ninh ngày một trong sạch, lành mạnh hơn góp phầnxây dựng Quảng Ninh ngày một văn minh, giàu đẹp./.

Nơi nhận:
- VP. Quốc hội
- VP. Chủ tịch nước (báo cáo)
- VP. Chính phủ
- TT Tỉnh uỷ
- Đại biểu Quốc hội của tỉnh.
- Đại biểu HĐND tỉnh.
- TT HĐND,UBND các huyện,TX,TP
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
- VP Tỉnh uỷ,.HĐND và UBND tỉnh.
- Lưu: HĐ,VP/UB.
H-NQ03

HĐND TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ X
CHỦ TỊCH
Hà Văn Hiền