HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3c/ 2000/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2000

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 2b/2000/NQ-HĐND4 ngày 25/2/2000 về dự toán ngân sách năm 2000 của HĐND tỉnh khóa IV;

- Sau khi nghe báo cáo phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2000, thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2000 với các số liệu cơ bản sau:

A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng so với dự toán HĐND tỉnh thông quan đầu năm:42.451.000.000 đồng

Trong đó:

1. Nguồn vốn khắc phục hậu quả bảo lụt:9000000000 đồng

2. Nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 1999:22000.000.000. đồng

3. Huy động kết dư:14.451.000.000 đồng

B.Tổng cho ngân sách địa phương tăng so với dự toán HĐND tỉnh thông quan đầu năm:31.900.000.000 đồng

Để chi cho các nhiệm vụ sau:4.000.000.000 đồng

1. Mua sắm phương tiện phòng chống bão lụt:1.750.000.000 đồng

2. Trồng rừng phòng hộ phòng chônghs lũ lụt:2.000.000.000 đồng

3. Hỗ trợ dân sinh:1.250.000.000 đồng

4. Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho các ngành y tế , giáo dục, thương binh-Xã hội:2.150.000.000 đồng

5.Bổ sung vốn xây dựngcầu Chợ Dinh 1.000.000.000 đồng

6.Bổ sung xây dựng đường Phú Bài- Vinh Phú1.000.000.000 đồng

7. Vốn đối ứng Chương trình phát triển giao thông nông thôn:

1.500.000.000 đồng

8. Bổ sung vốn kiến thiết thị chính thành phố Huế và một số huyện:

3.500.000.000 đồng

Trong đó:

* Thành phố Huế: 2.500.000.000 đồng

Gồm:+ Đèn tín hiệu giao thông:1.100.000.000 đồng

+ Ánh sáng đô thị:400.000.000 đồng

+ Công viên cây xanh:500.000.000 đồng

+ Khu Bãi Dâu:500.000.000 đồng

* Một số huyện: 1.000.000.000 đồng

9. Mua sắm thêm phương tiện, sữa chữa trụ sở bị thiệt hại do lũ lụt:

3.000.000.000 đồng

10. Triển khai chương trình hợp tác với tỉnh Savanakhet ( Lào):

500.000.000 đồng

11. Hoàn ứng vốn vay Trung ương:10.000.000.000 đồng

12. Chi phục vụ đại hội Đảng các cấp:2.400.000.000 đồng

C. Dự phòng:10.551.000.000 đồng

II. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện, đồg thờigiao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2000 đã điều chỉnh trên các lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm theo Luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 3 thông qua lúc 15 giờ 25 phút ngày 27 tháng 7 năm 2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn