HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3g/ 2004/NQ-HĐND5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về phí vệ sinh môi trường

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 “Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Bộ Tài chính;

- Xét tờ trình số 3082/TT-UB ngày 29/11/2004 của UBND tỉnh “Về sửa đổi, bổ sung mức thu phí vệ sinh môi trường”.

- Sau khi nghe Báo cáo của Ban Kinh tế và Ngân sách về kết quả thẩm tra Đề án sửa đổi, bổ sung mức thu phí vệ sinh môi trường và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành và thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung thu phí vệ sinh môi trường mà UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh. Riêng đối với rác thải xây dựng về nguyên tắc phải do hộ thải rác tự giải quyết theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì phải ký hợp đồng với Công ty Môi trường và Công trình đô thị hoặc đơn vị có chức năng xử lý các loại rác này và mức thu xử lý rác thải xây dựng phải bù đắp đủ chi phí.

2. Khung mức thu phí vệ sinh môi trường có phụ lục kèm theo. Cụ thể:

- Mức thu phí vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt nhất trí như nội dung Tờ trình UBND tỉnh;

- Mức thu phí rác thải xây dựng điều chỉnh theo nguyên tắc nêu ở Điều 1, mức quy định trong tờ trình là mức tối thiểu;

3. Đối tượng được miễn, giảm phí vệ sinh môi trường gồm:

- Hộ của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc màu da cam ( có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

4. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ vào khung mức thu phí quy định tại điểm 2, để quy định mức thu đối với từng đối tượng; chế độ quản lý, sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của từng địa phương.

5. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 8g/NQ-HĐND3 ngày 17/7/1998 của HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 1994 – 1999.

6. Thường trực HĐND, UBND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2004.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ