ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4-NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 1960

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐẶC XÁ CHO NHỮNG PHẠM NHÂN THUỘC LOẠI HÌNH SỰ THƯỜNG ĐÃ Ở TÙ MỘT THỜI GIANVÀ ĐÃ THẬT SỰ CẢI TẠO

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 4 NQ/TVQH

Căn cứ vào Điều 53 của Hiếnpháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục, cải tạo phạm nhân của Nhà nước;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Đặc xá cho những phạm nhân thuộcloại hình sự thường (trừ những tội lưu manh, giết người, cướp của) đã ở tù mộtthời gian và đã thật sự cải tạo.

Trường Chinh

(Đã ký)