QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/2009/QH12

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀCHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóaXI, kỳ họp thứ 2 về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La; Nghị quyếtsố 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 vềdự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầutư;
Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủvề báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, Báo cáo thẩm tra số 740/BC-UBKHCNMT12 ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban khoa học, công nghệ vàmôi trường của Quốc hội, Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 23 tháng 10 năm 2009 củaChính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châuvà ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Quyết định chủ trương đầu tư Dự ánthủy điện Lai Châu để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia; góp phần cùngvới các nhà máy thủy điện trên sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước vềmùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh LaiChâu, tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc.

Địa điểm xây dựng đập và nhà máythủy điện Lai Châu: xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điều 2

Một số thông số cơ bản của Dự án:

1. Mực nước dâng bình thường:295 mét (m);

2. Công suất lắp máy: 1.200mê-ga-oát (MW);

3. Công nghệ chính: bảo đảm yêu cầuhiện đại, hiệu quả, an toàn;

4. Tổng mức đầu tư: dự tính 32.600tỷ đồng (tại thời điểm lập Dự án, quý II năm 2008);

5. Thời gian và lộ trình thực hiện:khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2010, phát điện tổ máy số 1 vào năm2016, hòan thành công trình vào năm 2017.

Điều 3

Giao Chính phủ quyết định đầu tưvà triển khai Dự án với các yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Tổ chức triển khai kịp thời cácbước tiếp theo của Dự án: hòan thiện hồ sơ, thiết kế kỹ thuật; xây dựng, banhành quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, giámsát xây dựng công trình nhằm bảo đảm tiến độ, an toàn tuyệt đối, hiệu quả kinhtế tổng hợp; quản lý chặt chẽ các khâu theo quy định của pháp luật về đầu tư;

2. Xây dựng quy hoạch, phương áncụ thể và tổ chức thực hiện tốt công tác di dân tái định cư theo nguyên tắc côngkhai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách và pháp luật; tổ chức lại sảnxuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phương thức canh tác để phát triển sản xuất,ổn định và nâng cao đời sống của người dân tái định cư một cách căn bản, bềnvững, lâu dài;

3. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giảipháp đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; bảo vệ nghiêmngặt khu bảo tồn thiên nhiên Mường Tè - Mường Nhé; đẩy mạnh công tác bảo vệ,khoanh nuôi tái sinh, trồng mới rừng đầu nguồn, tăng nhanh độ che phủ rừng trêntoàn lưu vực sông Đà thuộc lãnh thổ Việt Nam; giữ gìn và phát huy bản sắc vănhóa của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc ít người; bảo đảm quốc phòng, anninh khu vực biên giới.

Điều 4

1. Giao Chính phủ tổ chức, chỉ đạotriển khai thi công trước các hạng mục chuẩn bị, công trình tạm, công trình phụtrợ để bảo đảm tiến độ công trình.

2. Đồng ý cho áp dụng đối với Dựán thủy điện Lai Châu những cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả tốt trong quátrình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La.

3. Trường hợp cần thiết phải áp dụngcơ chế, chính sách đặc biệt thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 5

Đồng thời với Dự án thủy điện LaiChâu gồm hai dự án thành phần chính là công trình thủy điện và di dân tái địnhcư, Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, quyết định đầu tư các dự án sau đây:

1. Dự án đường giao thông bên bờphải sông Đà, đường kết nối và 3 cầu bắc qua sông Đà nhằm khắc phục tình trạng bịcô lập của địa bàn huyện Mường Tè và vùng lân cận sau khi tích nước lòng hồ, phụcvụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

2. Dự án điều chỉnh địa giới hànhchính, sắp xếp lại dân cư, đổi mới cách thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinhtế của huyện Mường Tè và đơn vị hành chính liên quan của tỉnh Lai Châu; đầu tưphát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính mới.

Chính phủ xác định cụ thể lộ trìnhtriển khai thực hiện dự án và bố trí vốn đầu tư cho từng dự án quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Điều 6

1. Sau khi triển khai đầu tư xâydựng, hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hộiđồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểuQuốc hội trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngàyQuốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày25 tháng 11 năm 2009.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng