HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1860/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước và quyết định phân bổ vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012 như sau:

1. Bổ sung tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012: 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

2. Phân bổ vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước số tiền 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng) cho các dự án sau:

- Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng);

- Dự án Đường Vinh - Cửa Hội (đường tỉnh lộ 535): 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu