HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC PHỤCẤP CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNHNGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ: Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổchức hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyệntại xã, phường, thị trấn;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức phụ cấp chotình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tạixã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 146/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc ban hành mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Độicông tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn, nội dung cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp cho tình nguyện viên hàng tháng

a) Đội trưởng: Hệ số phụ cấp là 0,6 (không phẩysáu) lần mức lương cơ sở hiện hành.

b) Đội phó: Hệ số phụ cấp là 0,5 (không phẩy năm)lần mức lương cơ sở hiện hành.

c) Đội viên: Hệ số phụ cấp là 0,4 (không phẩy bốn)lần mức lương cơ sở hiện hành.

Mức phụ cấp cho tình nguyện viên các Đội hoạt độngxã hội tình nguyện cấp xã nêu trên được điều chỉnh theo mức lương cơ sở doChính phủ quy định tại từng thời điểm.

2. Kinh phí hoạt động

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho các Đội công tác xã hội tìnhnguyện tại xã, phường, thị trấn, đảm bảo cho các Đội hoạt động có hiệu quả.

3. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội công tác xãhội tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tìnhnguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách cấp xã.

4. Hỗ trợ 01 (một) lần tiền mua trang phục với mứctối đa 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/người/năm.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND ngày10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnhmức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động của các Đội hoạt động xãhội tình nguyện cấp xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn