CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHIÊNHỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việccủa Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của cácthành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 5năm 2015, tổ chức ngày 27 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hộitháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếuchỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2015

Chính phủ thống nhất đánh giá:Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả tích cựctrên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểmsoát ở mức thấp; dư nợ tín dụng tăng khá cao; mặt bằng lãi suất, tỷ giá, giávàng ổn định; dự trữ ngoại hối tăng. Xuất khẩu tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp,nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng. Sản xuất nôngnghiệp tương đối ổn định. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưuđãi thực hiện đạt khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn xã hội hóa đầutư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tăng. An sinh xã hội và phúclợi xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục, ytế và giải quyết việc làm... được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nhấtlà cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệthông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếptục được quan tâm chỉ đạo và đạt đượcnhững kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Chính trị, xã hộiổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hội nhậpquốc tế được triển khai toàn diện. Nhiều sự kiện quan trọng và hoạt động kỷniệm các ngày Lễ lớn của đất nước được tổ chức trọng thể, an toàn, đã tạo thêmniềm tin, phấn khởi trong Nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xãhội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Xuất khẩu tăng chậm, nhập siêu có xuhướng tăng; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm; tiêu thụ một số mặt hàngnông sản khó khăn; việc thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp và cảithiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm; tai nạn giao thông, tội phạm và tệnạn xã hội còn nhiều; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn... Bêncạnh đó, tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro; an ninh khu vực vàtình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường.

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhấtcác mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành,địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cácnhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chínhphủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ vềnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiệnKế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 vềnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016, trong đó tập trung vàomột số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Các Bộ, cơ quan, địa phương đẩymạnh việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơcấu kinh tế và các Đề án tái cơ cấungành, lĩnh vực; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo quyết liệt cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ động thực hiện đồngbộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo động lựcđể nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế. Khẩn trương xây dựng, ban hànhtheo thẩm quyền hoặc trình ban hành các vănbản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội thông qua. Tập trungchỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh cải cáchhành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, bãi bỏcác thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân; tăng cường kiểmtra, thanh tra công vụ; chú trọng ứng dụng công nghệthông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theodõi sát thị trường để điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định tỷ giá vàthị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, tạo điều kiện thuận lợitrong tiếp cận vốn ngân hàng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng. Tăngcường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn hoạt độngcủa cả hệ thống để hỗ trợ quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chứctín dụng; đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung củng cố, chấn chỉnhtoàn diện về tài chính, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các giải pháp đadạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư;đẩy mạnh hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tưkhông sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Khẩntrương rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy trình, thủ tục để đẩy nhanhtiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn từ ngân sáchnhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hànhtài chính - ngân sách, phấn đấu tăng thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bội chingân sách nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đánh giá an toàn nợ công, bảo đảm nợcông trong giới hạn cho phép.

- Bộ Công Thương tích cực khaithác, mở rộng thị trường, kịp thời cung cấp thông tin thị trường để định hướngsản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu; có giải pháp phù hợp hạn chế nhậpkhẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước sản xuất được đểkích thích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nội địa. Đẩy mạnh phát triển hệ thốngthu mua và tiêu thụ hàng nông sản trong nước; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ tiêuthụ sản phẩm nông nghiệp; khai thông các cửa khẩu, lối mở để hỗ trợ xuất khẩu.Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những cơ hội, thách thức của các Hiệp địnhthương mại tự do mà nước ta đã và sẽ ký kết cũng như khi hình thành Cộng đồngASEAN vào cuối năm 2015.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nângcao giá trị gia tăng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến nôngsản, đồng thời xác định thị trường là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.Rà soát quy hoạch, kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng sản xuất loạicây trồng, vật nuôi phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao. Đề xuất chính sách khuyếnkhích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và thúc đẩy liên kết hiệu quả giữa sản xuất nông nghiệp với chếbiến, tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu. Nghiên cứu giải pháp đổimới, hình thành mô hình kinh tế hợp tác xã và hợp tác xã kiểu mới trong sảnxuất nông nghiệp để tương thích với các điều kiện của sản xuất hàng hóa lớn vàhội nhập quốc tế. Khẩn trương triển khai xây dựng đập dâng Tân Mỹ để khắc phụctình trạng hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận. Phối hợp với các địa phương và các Bộ,ngành liên quan tăng cường chỉ đạo phòng, chống hạn hán, bảo vệ rừng, phòng,chống cháy rừng.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các cơsở y tế dự phòng chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Tiếp tục đẩy mạnh cácgiải pháp giảm quá tải bệnh viện; nâng cao y đức và tinh thần, thái độ phục vụngười bệnh; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ khám,chữa bệnh; phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng tỷlệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân, phấn đấu đạt mục tiêu 75% dân số thamgia bảo hiểm y tế trong năm 2015: Trong đó, chú trọng 100% học sinh, sinh viênvà hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 50% hộ gia đình có mức sống trung bình,100% cư dân sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo tham gia bảo hiểm y tế; đồngthời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương, cơ quan liênquan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân thamgia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; trình Thủ tướng giao chỉ tiêu thực hiện baophủ bảo hiểm y tế cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xử lý nghiêmviệc không tuân thủ pháp luật về bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp. Giao Bộ Ytế và Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ hỗ trợ người cận nghèo và người cóthu nhập trung bình được giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhấtlà đối tượng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh triển khai cóhiệu quả chính sách việc làm, nhất là lao động nông thôn, sinh viên mới tốtnghiệp.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cườngphối hợp chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức kỳ thi trung họcphổ thông quốc gia nghiêm túc, trung thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thísinh, nhất là các thí sinh dự thi tại cụm thi do địa phương chủ trì. Đặc biệtquan tâm hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa phải dichuyển xa.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạocác đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan đẩy nhanh công tác giải phóngmặt bằng, tái định cư và tổ chức triển khai thi công các công trình giao thôngtrọng điểm, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tăng cường huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với cáchình thức đầu tư phù hợp; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt Đề án về bán, chothuê, chuyển nhượng quyền khai thác công trình hạ tầng giao thông. Chỉ đạo cáchãng hàng không của Việt Nam nghiên cứu mở mới các đường bay thẳng đến các thịtrường quốc tế tiềm năng trong năm 2015 và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tạothuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch đẩy mạnh phát triển các tuyến du lịch bằng đường bộ giữa Việt Nam vớiLào, Thái Lan và Campuchia. Tiếp tục phối hợp vớiBộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàngiao thông và kiểm soát tải trọng phương tiện. Chủ trì, phối hợp với các Bộ:Công an, Công Thương, Tài chính đề xuất mở rộng phương thức vận tải hàng hóaqua các cửa khẩu, lối mòn, lối mở để đẩy mạnh thương mại biên giới hai nướcViệt Nam - Trung Quốc, đồng thời có biện pháp chống buôn lậu, gian lận thươngmại trong lĩnh vực này.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và BộNgoại giao chủ động và phối hợp chặt chẽ theo dõi, nắm chắc mọi diễn biến tìnhhình, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, có phương án đấutranh, phản đối, ngăn chặn kịp thời mọi tình huống phát sinh liên quan đến quốcphòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợpvới Bộ Công Thương thúc đẩy đàm phánvới Trung Quốc để mở thêm cửa khẩu, lối mòn, lối mở theo quy định của Nghị định 112/2014/NĐ-CP để tạo điều kiện phát triển giao thương hàng hóa.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì,phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan, địa phươngliên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là trong thờigian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và Đại hội Đảng các cấp. Phối hợpvới Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốccác địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đôngngười, phức tạp liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường.

- Bộ Thông tin và Truyền thông căncứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chítoàn quốc đến năm 2025, có kế hoạch làm việc với các cơ quan, địa phương chủquản báo chí có ấn phẩm báo chí cần được sắp xếp theo phương án trong dự thảoQuy hoạch (đặc biệt là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hiện cóbáo chí và các cơ quan, địa phương hiện có nhiều ấn phẩm báo chí), thống nhấtphương án, lộ trình sắp xếp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăngcường công tác quản lý báo chí theo tinh thần Đề án, nhất là đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp, Tạp chí điện tử. Tích cực chỉ đạo thôngtin kịp thời, đầy đủ, khách quan, tạo đồng thuận trong xã hội đối với các báocáo, giải trình chất vấn, kiến nghị của Chính phủ, thành viên Chính phủ vềnhững vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 9 Quốc hộikhóa XIII.

- Chính phủ thống nhất chuyển giaonguyên trạng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông vềĐài Tiếng nói Việt Nam. Giao Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ banhành quyết định cụ thể để thực hiện.

- Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địaphương tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầunăm 2015, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp mang tínhđột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2015.

2. Về vấn đề tài sản thế chấp hìnhthành từ vốn vay của nhà đầu tư đối với dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạnLa Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT

Chính phủ đồng ý không áp dụng quyđịnh về thế chấp tài sản hình thành từ nguồn vốn vay của nhà đầu tư theo quyđịnh của Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 về cấp và quản lýbảo lãnh Chính phủ đối với Dự án BT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -Túy Loan và dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 20 nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh LâmĐồng. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaotổ chức triển khai thực hiện.

3. Về báo cáo tình hình triển khaithực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chínhsách phát triển thủy sản

Để tiếp tục triển khai thực hiệnhiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trong thời gian tới, Chính phủ thống nhất:

- Đồng ý cho phép các tổ chức, cánhân đóng mới, nâng cấp tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ bằng vậtliệu mới có tổng công suất máy chính từ 400CV được hưởng các cơ chế, chính sáchcủa Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí thiết kế tàu vỏ gỗ, vật liệumới, giaoỦy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương ven biển phê duyệt, lựa chọn thiết kế. Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn phối hợp với BộTài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

- Cho phép kéo dài thời hạn chovay hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới; việc thí điểm cơ chếhỗ trợ một lần sau đầu tư. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

- Đồng ý việc cho phép sử dụng máytàu thủy đã qua sử dụng (máy tàu thủy cũ) đối với trường hợp nâng cấp tàu cá.Bộ Khoa học và Công nghệ quy định điều kiện sử dụng máy tàu thủy cũ. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khaithực hiện, chủ động hướng dẫn khi cần thiết.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bốtrí, đưa vào kế hoạch vốn trung hạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá giaiđoạn 2016 - 2020 theo đúng tinh thần của Nghị định 67/2014/NĐ-CP từ năm 2016.

4. Về báo cáo tổng kết thực hiệnthí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ Container khu vực cảng biển nước sâu CáiMép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính phủ thống nhất trình Ủy banthường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thờigian thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ Container khu vực cảng biểnnước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo công văn số 389/UBTVQH13 -TCNSngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thời gian kéo dàiđến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủtướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủyban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giáviệc thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ Container khu vực cảng biểnnước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường hợp cần thiết, báocáo Chính phủ xem xét để báo cáo Ủy ban thườngvụ Quốc hội cho phép bổ sung dịch vụ xếp dỡ Container vào danh mục hàng hóa,dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật giá.

5. Về một số khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Để kịp thời xử lý các khó khăn,vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong khi chờsửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan, Chính phủ thống nhất cho phép ápdụng một số nội dung như sau:

a) Thống nhất về chủ trương chophép áp dụng phương thức thoái vốn tạidoanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa bàn giao về Tổng công ty Đầu tư vàKinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

- Thoái vốn theo lô với các nguyên tắc: (1) Bán đấu giá công khai; (2) Ápdụng cho các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không nắmgiữ cổ phần chi phối; (3) Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đốivới các đợt bán đấu giá theo lô.

- Đấu giá công khai một phần số cổphần dự kiến bán, dành phần còn lại (tối đa bằng 70% số lượng cổ phần dự kiếnbán) để bán thỏa thuận cho người lao độngcó cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp khi thoáivốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa.

b) Doanh nghiệp đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện phát hành cổphiếu ra công chúng lần đầu (IPO) ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao độngvà tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp bằng 60% giá khởi điểm theo phương áncổ phần hóa.

c) Chi phí bảo hành sản phẩm, hànghóa, công trình xây lắp từ thời điểm xácđịnh giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần,doanh nghiệp cổ phần hóa được trích theo hợp đồngđã ký và được để lại công ty cổ phần thực hiện bảo hành sản phẩm theo hợp đồng.

d) Trường hợp xác định giá trị vốnđầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp khác được xác địnhthấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì giá trị vốn đầu tư dài hạn đượclấy theo giá trị xác định thực tế.

đ) Việc xác định giá trị vốn gópcủa doanh nghiệp cổ phần hóa vào một công ty cổ phần mà cổ phiếu của công ty cổphần này đã niêm yết trên thị trường upcom (thị trường giao dịch cổ phiếu củaCông ty đại chúng chưa niêm yết) không có giao dịch trong vòng 30 ngày trướcthời điểm tổ chứcxác định giá trị doanhnghiệp thì được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ.

e) Trong thời gian 60 ngày làmviệc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu,doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thờiđiểm đăng ký doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơquan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phầnvốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồntại về tài chính cần tiếp tục xử lý.

g) Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựachọn thuê tư vấn để xây dựng phương án thoáivốn; chi phí thoái vốn do chủ sở hữuquyết định và được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước đã thoái, chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết địnhcủa mình.

h) Tiếp tục áp dụng việc lựa chọntổ chức tư vấn định giá thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổphần hóa theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP .

i) Giao Bộ trưởng các Bộ, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa và lựa chọn tổ chức đấu giá đốivới các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực đặc biệt như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông... khi cổ phầnhóa.

k) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đểthực hiện các nội dung nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng6 năm 2015; tổng kết, đánh giá sửa đổi, bổ sung các Nghị định số:59/2011/NĐ-CP 189/2013/NĐ-CP 71/2013/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành trongnăm 2016.

6. Về một số giải pháp nhằm tháo gỡkhó khăn và phát triển ngành du lịch Việt Nam

a) Về việc mở rộng diện miễn thịthực:

Chính phủ thống nhất chủ trương mởrộng diện các quốc gia miễn thị thực đơn phương có thời hạn theo đúng quy địnhcủa pháp luật để thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo đảm an ninh quốc gianhư đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời yêu cầu các cơ quanchức năng đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, tăng cường cấp thịthực tại cửa khẩu và thị thực điện tử.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợpvới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan, địaphương liên quan rà soát quy chế quản lý khách quốc tế vào Việt Nam du lịchbằng giấy thông hành; việc quản lý khách du lịch xuất nhập cảnh bằng hộ chiếuvào Việt Nam du lịch qua các cửa khẩu đường bộ trong thời gian qua để kiến nghịđiều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định liên quan, bảo đảm phùhợp với quy định của Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nướcngoài tại Việt Nam.

b) Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợphát triển du lịch

Chính phủ thống nhất thành lập QuỹHỗ trợ phát triển Du lịch Việt Nam để tăng cường huy động nguồn lực cho quảngbá, xúc tiến du lịch, huấn luyện kỹ năng và đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ pháttriển sản phẩm du lịch và ứng phó, giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạtđộng du lịch. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Đề ánthành lập Quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2015.

c) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Nghịquyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30tháng 4 năm 2015; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địaphương liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị về những nhiệm vụ, biện pháp cấp báchnhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịchViệt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 6 năm 2015.

7. Về Nghị định quy định nghỉ hưuở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Chính phủ thống nhất giao Bộ Nội vụ chủtrì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viênChính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối vớicán bộ, công chức, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

8. Về dự thảo Nghị quyết của Chínhphủ về đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrong tình hình hiện nay

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quankhẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyếtcủa Chính phủ về đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả trong tình hình hiện nay, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

9. Về dự án Bộ luật Hàng hải ViệtNam (sửa đổi)

Giao Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếpthu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hảiViệt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướngChính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, các PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng