HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN VỀ CHÍNH SÁCHKHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỰ NGUYỆN NGHỈ HƯU TRƯỚCTUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VII,NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Sau khi nghe Uỷ bannhân dân thành phố trình bày Đề án về chính sách khuyến khích tự nguyện nghỉhưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3832/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về chính sáchkhuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trướctuổi, nghỉ thôi việc

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ nội dung Đề án đãđược thông qua, xây dựng và ban hành Quy định về chế độ, chính sách khuyếnkhích cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh