HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊNKHOÁNG SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 141/TT-UBND 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thôngqua “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầmnhìn đến năm 2020”; Báo cáo thẩm tra số 157/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác vàsử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầmnhìn đến năm 2020” theo nội dung theo Tờ trình số 141/TT-UBND ngày 17 tháng 11năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hộiđồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sátviệc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2011 và có hiệulực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh