HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2012/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÊCHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcnăm 2002;

Căn cứ Quy chế xem xét, quyếtđịnh dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sáchđịa phương ban hành kèm theo Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 499/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếNgân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước:17.576.467 triệu đồng

(bao gồm thu chuyển giao giữacác cấp ngân sách)

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 851.602triệu đồng

- Ngân sách địa phương: 16.724.865triệu đồng

1. Thu ngân sách nhà nước trên địabàn: 4.049.785 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa: 2.184.004 triệuđồng

1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 834.674triệu đồng

1.3. Thu vay đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng: 412.000 triệu đồng

1.4. Thu kết dư ngân sách nămtrước: 135.923 triệu đồng

1.5. Các khoản thu để lại chi quaquản lý qua NSNN: 483.184 triệu đồng

2. Thu chuyển nguồn: 2.889.611triệu đồng

3. Thu bổ sung từ NSTW: 10.635.546triệu đồng

4. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:1.525 triệu đồng

II. Tổng chi ngân sách địaphương: 16.588.425 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển: 3.249.786triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 4.187.209triệu đồng

3. Chi các chương trình MTQG,CT135, CT 661: 290.432 triệu đồng

5. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:3.661.944 triệu đồng

6. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.356triệu đồng

7. Các khoản chi bằng nguồn thu đểlại: 483.184 triệu đồng

8. Chi chuyển nguồn: 4.713.174triệu đồng

III. Kết dư ngân sách địaphương: 136.440 triệu đồng

Trong đó:

1. Ngân sách tỉnh: 101.456triệu đồng

- Trích bổ sung quỹ Dự trữ tàichính: 50.728 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm2012: 50.728 triệu đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã,thành phố: 16.222 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm2012: 16.222 triệu đồng

3. Ngân sách xã, phường, thịtrấn: 18.762 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm2012: 18.762 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh HàTĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình