HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 23 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Mỗi quý, đại biểu Hội đồng nhân dân được hưởng một khoản hoạt động phí do ngân sách địa phương đài thọ. Mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp tương đương: 30.000đ/người/quý.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cấp tương đương: 18.000đ/người/quý.

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã và cấp tương đương: 10.000đ/người/quý.

Điều 2

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được hưởng hoạt động phí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1991.

Nếu đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở hai cấp (kể cả đại biểu Quốc hội) thì hưởng hoạt động phí ở cấp cao hơn trong hai cấp mà đại biểu được bầu.

Điều 3

Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố và cấp tương đương theo trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Chí Công