HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 42/2005/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 1194/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006; Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006;

Sau khi xem xét Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2005; dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2006; Báo cáo thẩm tra số: 62/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 như sau:

Đơn vị tính: đồng

I- Tổng thu ngân sách địa ph­ương:

1.010.014.000.000

1. Thu ngân sách Nhà n­ước trên địa bàn:

116.300.000.000

Trong đó: NSĐP đ­ược hưởng:

115.000.000.000

 - Thu từ sản xuất kinh doanh trong n­ước:

115.000.000.000

 - Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu

1.300.000.000

2. Thu bổ sung từ NSTW; bao gồm:

886.794.000.000

 - Bổ sung cân đối NSĐP:

410.846.000.000

 - Bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2006:

371.998.000.000

 - Bổ sung có mục tiêu thực hiện các CTMTQG, chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng:

103.950.000.000

3. Thu chuyển nguồn năm tr­ước sang để thực hiện cải cách tiền lương

8.220.000.000

II- Tổng chi ngân sách địa ph­ương:

1.010.014.000.000

1. Chi cân đối NSĐP:

595.919.000.000

1.1. Chi đầu t­ư phát triển:

45.694.000.000

1.2. Chi th­ường xuyên:

428.686.000.000

1.3. Chi trả nợ gốc và lói vay đầu t­ư CSHT:

21.306.000.000

1.4.Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

550.000.000

1.5. Dự phòng ngân sách:

16.045.000.000

1.6. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu và Trung ương bổ sung:

83.638.000.000

2. Chi ch­ương trình MTQG, 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

103.950.000.000

3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2006:

310.145.000.000

(Chi tiết các khoản, mục thu, chi như trong phụ lục kèm theo Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh).

III- Phân bổ NSĐP: (Như trong phụ lục kèm theo Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh).

Điều 2. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006 theo Nghị quyết này, bảo đảm đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành, phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có những vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Vừ A Phía