CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT“CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ KINH TẾ SONG PHƯƠNG TRUNG HẠN” GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 41/TTr-BXD ngày 28 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình nghị sự kinhtế song phương trung hạn” giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba, ký tại Cu-ba ngày 27 tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tụcđối ngoại cần thiết để Chương trình chính thức có hiệu lực./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng