HỘI ĐNG NHÂN DÂNTỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND8

Bình Dương , ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐND8 NGÀY 21/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2013/NQ-HĐND8 NGÀY 31/7/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 tháng 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường k tháng 9 năm 2015;

Sau khi xem xét T trình số 3996/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

>> Xem thêm:  Quy định về tạm dừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biu và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực ktừ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh
ủy, Đoàn Đại biu Quc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh:
- Đại bi
u Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND t
nh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã
, thành phố;
- Trung tâm Công báo t
nh, Website Bình Dương;
- Lưu: CV, VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành