Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐCHỘI SỐ 43/2001/QH10 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
UỶ BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA HIẾN PHÁP NĂM 1992

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến phápnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyếtsố 42/2000/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳhọp thứ 8 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001;

Sau khi xem xét Tờtrình số 310/UBTVQH10 ngày 18 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội vềnhững vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm1992, Tờ trình số 311/UBTVQH10 ngày 18 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban thường vụQuốc hội về dự kiến danh sách Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều củaHiến pháp năm 1992 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiếnpháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

II. Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 gồm các vị sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Uỷ ban;

2. Bà Nguyễn Thị Bình, Uỷ viên;

3. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên;

4. Ông Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên;

5. Ông Trịnh Hồng Dương, Uỷ viên;

6. Ông Trần Xuân Giá, Uỷ viên;

7. Bà Trương Mỹ Hoa, Uỷ viên;

8. Ông Trần Đình Hoan, Uỷ viên;

9. Ông Phạm Hưng, Uỷ viên;

10. ÔngNguyễn Khánh, Uỷ viên;

11. ÔngVũ Đức Khiển, Uỷ viên;

12. ÔngMai Thúc Lân, Uỷ viên;

13. ÔngNguyễn Đình Lộc, Uỷ viên;

14. ÔngLý Tài Luận, Uỷ viên;

15. ÔngVũ Mão, Uỷ viên;

16. ÔngTrương Tấn Sang, Uỷ viên;

17. ÔngHà Mạnh Trí, Uỷ viên;

18. ÔngTrương Vĩnh Trọng, Uỷ viên;

19. ÔngĐỗ Quang Trung, Uỷ viên;

20. BàPhạm Thị Thanh Vân (tức bà Ngô Bá Thành), Uỷ viên;

21. ÔngCư Hoà Vần, Uỷ viên;

22. Ông NguyễnVăn Yểu, Uỷ viên.

III. Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp thu ýkiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửađổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 để tổ chức lấy ý kiến nhân dân;sau đó, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Nghị quyếttrình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Nghịquyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳhọp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.