HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 43/2003/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 23 tháng 07 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khoá XV, kỳ họp thứ 9

(ngày 22 và 23/07/2003)

__________________

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2003

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ điều 12 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết qủa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2003, báo cáo của các ngành chức năng và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

I. HĐND TỈNH TÁN THÀNH VỚI CÁO CÁO CỦA HĐND TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2003

Trong 6 tháng đầu năm 2003 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt trên 50% kế hoạch cả năm và tăng so với cùng kỳ; kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng cao. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến tích cực, dịch vụ có bước phát triển, thu ngân sách đạt khá. Các hoạt động văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Công tác nội chính được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức; Nhịp độ phát triển công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất hàng hoá và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nông thôn chưa mạnh mẽ. Thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Công tác đền bù GPMB đối với một số dự án lớn của tỉnh còn chậm. Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Tình hình khiếu kiện ở một số nơi có diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, tệ nạn ma tuý vẫn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết tích cực hơn.Triển khai thực hiện cải cách hành chính chưa đồng bộ, một số lĩnh vực chậm phần nào đã ảnh hưởng tới quá trình phát triển chung.

II. HĐND TỈNH NHẤN MẠNH MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2003

1. Các cấp, các ngành tổ chức phân tích kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của mình, cấp mình. Trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để đề ra các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2003; Đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 theo tinh thần Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg , ngày 12/6/20003 của Thủ tướng Chính phủ

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU ngày 21/5/2001 của Tỉnh uỷ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, úng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp lệnh đê điều, pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi. Hoàn thành cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết 29 HĐND tỉnh.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 02/5/2003 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp – TTCN trên địa bàn; công tác thu hồi đất và tiến độ thi công hạ tầng các KCN Đồng Văn, Châu Sơn. Đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp, TTCN, làng nghề tại các huyện, thị. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp và đổi mới DNNN năm 2003

4. Tăng cường các biện pháp để thực hiện công tác đền bù GPMB, bảo đảm công khai, dân chủ, thực hiện đúng chế độ, chính sách, đối tượng, không để xảy ra tiêu cực. Đồng thời tập trung thực hiện các dự án tái định cư phục vụ công tác GPMB. Tăng cường chỉ đạo quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TU , ngày 29/4/1999 của Tỉnh uỷ. Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các tuyến giao thông nông thôn theo Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

5. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chứuc thực hiện Luật NSNN (sửa đổi) từ tháng 01/2004. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính vật giá và các ngành chức năng xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2002, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước của Chính phủ và Bộ Tài chính; báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất. Trước mắt đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng việc thực hiện quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng khoán biên chế và khoán chi hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, TDTT, dậy nghề. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá văn nghệ, phát thanh truyền hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt công tác tổng kết năm học 2002-2003 và chuẩn bị triển khai năm học mới 2003-2004 ở tất cả các cấp học, ngành học. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động.

7. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở và các vụ việc còn tồn đọng kéo dài. Phối hợp tốt giữa chính quyền và các đoàn thể nhân dân để đẩy mạnh cuộc đấu tranh bài trừ các tệ nạm xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt II năm 2003, chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2004.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo cụ thể các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu, và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. HĐND tỉnh đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh

HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2003

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 23/7/2003.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Tăng Văn Phả