HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______


Số: 43/2005/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________


Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2006

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2004 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Sau khi xem xét Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 01/12/2005 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2005, Chương trình hoạt động năm 2006 và ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2006 như sau:

I. TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP

Năm 2006, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 06; thứ 07) và tổ chức kỳ họp bất thường khi xét thấy cần thiết.

1. Tại kỳ họp thứ 6:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó quyết định giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và chấp hành pháp luật tại địa phương trong 6 tháng cuối năm 2006; điều chỉnh mục tiêu Kinh tế - Xã hội và thu, chi ngân sách địa phương (nếu thấy cần thiết).

b) Xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác của các Ban của HĐND tỉnh, của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

c) Xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

d) Thông qua chương trình khai thác và sử dụng chân ruộng một vụ.

đ) Quyết định các vấn đề khác do UBND tỉnh trình.

e) Chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Tại kỳ họp thứ 7: HĐND tỉnh xem xét quyết định:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2007.

b) Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.

c) Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005.

d) Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, báo cáo công tác của các Ban HĐND tỉnh; của Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

đ) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

e) Thông qua Chương trình hoạt động; Chương trình giám sát, Chương trình xây dựng Nghị quyết và dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007.

f) Thông qua Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2007.

g) Quyết định các vấn đề khác do UBND tỉnh trình.

h) Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Kỳ họp bất thường:

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách, đột xuất của tỉnh.

II. HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN.

1. Công tác tiếp xúc cử tri:

a) Các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp bảo đảm đúng Luật tổ chức HĐND - UBND và quy chế hoạt động của HĐND. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri: thực hiện tiếp xúc cử tri theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố do tổ trưởng (hoặc tổ phó ứng cử tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức. Thực hiện đầy đủ việc báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp, báo cáo HĐND tại kỳ họp và chuyển để các cơ quan có liên quan để trả lời.

b) Đại biểu HĐND tỉnh cần giành thời gian hợp lý cho hoạt động đại biểu. Tham gia các đợt tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu, tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động độc lập tổ chức tiếp xúc cử tri trong cơ quan hoặc địa bàn các khu dân cư để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời để đảm bảo quyền lợi của công dân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Tổ chức chu đáo công tác Chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật, có chất lượng tốt.

2. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006 đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Tham gia xây dựng định hướng kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2007; dự toán ngân sách địa phương năm 2007 để báo cáo các Bộ ngành Trung ương.

4. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức lấy ý kiến các ngành, các cấp và Nhân dân các dân tộc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Tỉnh ủy, dự các lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.

6. Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND và các Ban của HĐND 2 cấp: tỉnh, huyện.

7. Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Dự các cuộc Hội nghị, Hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tổ chức (khi được mời).

8. Tổ chức 1-2 đoàn của HĐND tỉnh đi nghiên cứu, học tập tại một số tỉnh.

9. Tham gia hoạt động Chính trị - Xã hội và đối ngoại của tỉnh.

10. Phối hợp với UBND tỉnh trình chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

11. Chỉ đạo công tác biên tập, xuất bản ấn phẩm “Thông tin HĐND tỉnh Điện Biên” bảo đảm đúng định kỳ, có chất lượng. Tăng cường cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

ĐIỀU 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2006 đạt hiệu quả cao nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía