HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2011/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNGCẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảođảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháphướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thườngxuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4239/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vềviệc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàntỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu,tỷ lệ điều tiết lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đối với lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm:

a) Đăng ký giao dịch bảo đảm:80.000 đồng/01 hồ sơ.

b) Đăng ký văn bản thông báo vềviệc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/01 hồ sơ;

c) Đăng ký thay đổi nội dunggiao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/01 hồ sơ;

d) Xóa đăng ký giao dịch bảođảm: 20.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Đối với phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhậnhoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việckê biên tài sản thi hành án): 30.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều 2. Tỷ lệ điều tiết:

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảmvà phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được trích để lại cho cơ quanthu phí, lệ phí là 85%, phần còn lại (15%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Việc quản lý sử dụng phí, lệ phíđược thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí.

Điều 3. Đối tượng nộpphí, lệ phí và không phải nộp phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tưliên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Tàichính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm, phí cung cấp về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng khách hàngthường xuyên.

Điều 4. Hội đồng nhân dântỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm2011 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh